Sökning: "point and click avtal"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden point and click avtal.

 1. 1. Avtalstolkning i det digitala samhället med fokus på konsumentförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnea Karlsson; Aleksandra Banda; [2019]
  Nyckelord :avtal; avtalstolkning; digitala avtal; avtal på internet; browsewrap avtal; point and click avtal; avtalsingående på internet;

  Sammanfattning : I det digitala samhället pågår en ständig utveckling, och konsumenter ingår mer och mer avtal på internet. Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, (fortsättningsvis, avtalslagen eller AvtL) tilkom för mer än 100 år sedan. LÄS MER

 2. 2. Godkännande av (oskäliga) avtalsvillkor genom ett knapptryck : vid elektronisk handel över internet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Matilda Axelsson; Sofia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt; avtal vid internethandel;

  Sammanfattning : Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL, tillkom år 1915. Vid denna tidpunkt var det vanligt att avtal ingicks för varje enskilt fall, där partsvilja uppkom genom anbud och accept. LÄS MER

 3. 3. Clickwrap och Point-and-click: Att ingå avtal och införliva standardvillkor genom elektroniska klick

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tommie Ekblad; [2012]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Civilrätt; IT-rätt; Licensavtal; Clickwrap; Click-wrap; Point-and-click; Standardavtal; Standardvillkor; Inkorporering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I framställningen behandlas frågan om clickwrap och point-and-click kan användas för att tillskapa bundenhet vid vissa standardiserade villkor enligt svensk rätt. Förfarandena innebär att en användare genom ett elektroniskt ”klick” godkänner vissa standardiserade avtalsvillkor utan reell möjlighet att omförhandla dem. LÄS MER