Sökning: "pojkar och flickors lek i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden pojkar och flickors lek i förskolan.

 1. 1. För det är ju viktigt att inte bara ta bort och förbjuda nånting rakt av : En kvalitativ studie om förskollärares deltagande i och syn på pojkars respektive flickors lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hilda Svensson; Elina Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Children; gender; attitudes; stereotypes; sweden; preeschool; teacher; childrens play; play; gender stereotypes; preeschool teachers; student attitudes; teachers role; teaching methods; gender issues; preeschool education; Genus; kön; bemötande; lek; förskollärarens roll; undervisning; förskollärare; förskola; pojkar; flickor; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares deltagande i barns lek, samt genusrelaterade normer. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur beskriver förskollärare sitt deltagande i leken med pojkar respektive flickor?” och ”Hur ser förskollärare på normer i pojkars respektive flickors lek?”. LÄS MER

 2. 2. Hur leker pojkar och flickor inomhus ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sibila Ajanovic; [2016]
  Nyckelord :barn; förslola; genus; kön; lekmaterial; miljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka pojkars och flickors lekar ur ett genusperspektiv i en förskoleverksamhet. Studien utgick ifrån följande frågeställningar: Hur leker pojkar respektive flickor? Hur påverkar miljö barnens lek? Vilket lekmaterial använder de? Studien är genomfört på en förskoleverksamhet där observationer har använts som kvalitativ metod och där observerades barnen i fem års ålder. LÄS MER

 3. 3. Leksaker i den fria leken i förskolan : Ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Therese Lagerhäll; [2016]
  Nyckelord :Play; Toys; norms; categorisation; gender; Lek; Leksaker; Normer; Kategorisering; Genus.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase knowledge about how gender patterns reflects served in boys and girls free play at preschool. Concepts that are central for this study is elucidated through theoretical starting points. LÄS MER

 4. 4. "Det är äckligt att han har klänning" : En kvalitativ studie om pojkars och flickors genusuppfattningar 

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sandra Trofast; Eliasson Hannah; [2016]
  Nyckelord :Könsroller; genus; könsmönster; förskola; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några barn på förskolan uppfattar könsroller. Intentionen är att bidra till en inblick i vilka könsroller som barnen väljer i deras vardagliga lek på förskolan samt bidra med insikter om skillnader och-/eller likheter av pojkars och flickors genusuppfattningar. LÄS MER

 5. 5. Barns lek i förskolan : en studie om eventuella skillnader ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Berggren; Elin Vikman; [2016]
  Nyckelord :pedagoger; flickor; pojkar;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka och studera flickors och pojkars lek i förskolan. Vi valde att fokusera på genusperspektivet med en inriktning på eventuella skillnader i flickors och pojkars lek. Vi tog stöd i läroplanen som nämner att barn ska få leka i en trygg miljö där leken ska vara rolig. LÄS MER