Sökning: "policyintegrering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet policyintegrering.

 1. 1. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karolina Tanse; [2021]
  Nyckelord :energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 2. 2. Vem sätter agendan? : en kvalitativ studie av det lokala genomförandet av Agenda 2030

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Wessling; [2018]
  Nyckelord :Agenda 2030; globala målen för hållbar utveckling; policyintegrering; landsbygdsutveckling; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : År 2015 beslutade världens länder genom FN:s generalförsamling om en gemensam global agenda för hållbar utveckling: Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Agenda 2030, som resolutionen kommit att kallas, består av 17 globala mål och 169 delmål. LÄS MER

 3. 3. Regionala överenskommelser & kommunal fysisk planering : Regionplanering bortom reglering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :David Eriksson; [2016]
  Nyckelord :regionplanering; regional fysisk planering; soft planning; soft space; hard space; policyintegrering; metagovernance; demokratisk legitimitet; the four moments of translation; black boxes; planeringsdoktriner;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår från att studera hur kommunal fysisk planering förhåller sig till och tillämpar regionala överenskommelser avseende fysisk struktur. I uppsatsen studeras ett fall av soft planning med ett integrerat perspektiv av Callons (1986) beskrivning med etablerandet av nätverk och hur aktörer associerar sig till nätverket. LÄS MER