Sökning: "polis kvantitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden polis kvantitativ.

 1. 1. Ohövligt beteende på arbetsplatsen i relation till arbetsengagemang och psykologisk trygghet hos blåljuspersonal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Hornling; Linnea Hansson; [2022]
  Nyckelord :Negativa sociala relationer; Svensk kontext; Teams Psychological Safety Survey; UWES-9; Workplace Incivility Scale; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om, och i vilken utsträckning, ohövligt beteende tar sig uttryck hos blåljuspersonal i en svensk kontext. Studien ämnade även att undersöka förekomst av psykologisk trygghet samt grad av arbetsengagemang hos blåljuspersonal, och vidare om ohövligt beteende har något samband med hur arbetssituationen upplevs utifrån dessa variabler. LÄS MER

 2. 2. Barnet är bara ett offer i en process : En kvalitativ och kvantitativ studie om barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carolina Mellin; [2021]
  Nyckelord :Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser; Münchhausen by proxy; barnmisshandel; socialt arbete;

  Sammanfattning : Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser är en allvarlig typ av våld. Barn blir utsatta för onödiga sjukvårdskontakter med olika undersökningar och behandlingar som är en del av den medicinska misshandeln. Vanligtvis är förövaren den biologiska modern till barnet men det kan även vara en annan person i barnets nära omgivning. LÄS MER

 3. 3. Målstyrning och prestationsmätning inom offentlig sektor : En fallstudie om Polismyndigheten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nima Avazpour; Lukas Bruce; Oscar Weber; [2021]
  Nyckelord :Performance Management; Performance Measurement; Police; Law Enforcement; Public sector; Government directives; Business plan; Monitoring; Målstyrning; Prestationsmätning; Polis; Polismyndigheten; Offentlig sektor; Regering; Regleringsbrev; Verksamhetsplan; Uppföljning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polismyndighetens mål och budget återfinns i regleringsbrevet som varje år ges ut av regeringen. Genom regleringsbrevet vill regeringen på så sätt styra polisverksamheten. LÄS MER

 4. 4. Effekter av vårdhund som omvårdnasåtgärd : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Lundblad; Amanda Vigren; [2020]
  Nyckelord :therapy dog; evidence; nurse; nursing; vårdhund; evidens; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. LÄS MER

 5. 5. Medias steg i "villkorstrappan" - nyhetsrapporteringen : En kvantitativ innehållsanalys av medias rapportering av "villkorstrappan"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Adam Sjölin; Olle Printz; [2020]
  Nyckelord :Villkorstrappan; journalist; polis; supporter; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på vilken form av gestaltning som är vanligast i de fyra största svenska tidningarna, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, när det handlar om fenomenet villkorstrappan. Studien grundar sig i en kvantitativ innehållsanalys av ett avgränsat dataurval. LÄS MER