Sökning: "polis objektivitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden polis objektivitet.

 1. 1. Hur kunde det gå så fel? - en studie av hur domen i Appojaurefallet rämnade bara för att Quick tog tillbaka sitt erkännande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henry Johansson; [2013]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; quick; bergwall; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Thomas Quick, numera Sture Bergwall, har kallats Sveriges värste seriemördare. Nu krackelerar den bilden. Sedan Thomas Quick tog tillbaka sina erkännanden har han praktiskt blivit friad från samtliga åtta mord han blivit dömd för. LÄS MER

 2. 2. Efter ens tal ska ingen dömas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lars Halvardsson; [2011]
  Nyckelord :Straffrätt; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett av de svåraste momenten för en domare är hur de ska värdera en muntlig utsaga. Vid sexualbrott är det vanligt förekommande att en utsaga är den största bevisningen, det är därför av största vikt att en utsaga värderas på ett objektivt och godtagbart sätt. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens rättsäkerhetsansvar vid överlämnande till särskild vård för unga enligt BrB 32 kap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carl-Johan Wase; Jenny Magnusson; [2008]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Socialsekreterare; Rättsäkerhet; Socialrätt; Straffrätt; Personutredning; Särskilt vårdbehov;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv redogöra för hur den straffrättsliga påföljden om överlämnande till särskild vård för unga verkställs inom socialtjänsten. Avsikten är också att analysera huruvida påföljden verkställs på ett sätt som står i samklang med lagstiftarens intentioner, samt att diskutera hur den enskilde socialsekreteraren kan bidra med att kravet på rättsäkerheten efterlevs och förstärks. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av internutredningsförfarandet vid brottsanmälningar mot poliser : samt gränsdragningsproblematiken vid tjänstefel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Christofer Sehlstedt; Hanna Öberg; [2008]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att redogöra för handläggningen av anmälningar om brott av polisman, från att en anmälan inkommer till dess att åtal sker. Denna rapport har också för avsikt att, beskriva brottet tjänstefel och särskilt skillnaden mellan ringa och normalgraden av tjänstefel samt redogöra för disciplinpåföljderna. LÄS MER

 5. 5. Summariska brottmålsförfaranden - om processekonomiska effektiviseringar och dess konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristina Wik; [2006]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När den nya rättegångsbalken infördes i Sverige år 1948 stod principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration i fokus. Svensk processrätt övergav på så sätt det gamla inkvisitoriska förfarandet och anammade istället den ackusatoriska förfarandeprincipen, vilket innebär att det huvudsakliga ansvaret för utredningen faller på åklagaren. LÄS MER