Sökning: "polis ungdomar kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden polis ungdomar kriminalitet.

 1. 1. Den osamstämmiga synen på samverkan och barnkonventionens meningsskiljaktigheter : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare, fältarbetare och polis arbetar med ungdomar i kriminalitet och synen på barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Stjärnqvist; Sofie Sahlin; [2022]
  Nyckelord :barnkonventionen; bedömningsinstrument; förebyggande arbete; samverkan och ungdomskriminalitet.;

  Sammanfattning : Syftet i denna uppsats var att undersöka hur yrkesverksamma inom socialtjänsten, fältarbetare och polis arbetar med ungdomar i kriminalitet och hur de gör bedömningar i enlighet med barnkonventionen. Studien utgick från kvalitativ metod som bestod av sex intervjuer. Empirin bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. "Samverkan är framtidens melodi” : En kvalitativ intervjustudie om socialtjänst, skola, polis och fritids samverkan kring ungdomar i riskzon för kriminalitet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Isabelle Uhr; Ronja Landstedt; [2021]
  Nyckelord :SSPF; collaboration; youth crime; rural municipality; prevention work; Horwath and Morrison’s collaboration model; SSPF; samverkan; ungdomskriminalitet; landsbygdskommun; förebyggande arbete; Horwath och Morrisons samverkansmodell;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid vid förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod genom att semistrukturerade intervjuer genomförts med yrkesverksamma inom samverkansformen SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid) i en landsbygdskommun i Sverige. LÄS MER

 3. 3. En logisk samverkan? En kvalitativ studie om samverkan mellan socialarbetare och polis gällande ungdomars kriminalitet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Hinderman; Linn Laakso; [2020-01-23]
  Nyckelord :Samverkan; socialarbetare; polis; ungdomar; kriminalitet;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research study is to examine how individuals within the police force and social services experience cooperation between their organizations, specifically regarding their work with adolescents with a history of juvenile crime and/or substance abuse. This study is significant to the field of social work as cooperation is often viewed as the solution to bringing attention to the issues of juvenile crime and substance abuse. LÄS MER

 4. 4. Den offentliga miljöns inverkan på trygghet och social hållbarhet i ett särskilt utsatt område

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ellen Karlsson; Maria Rönnbäck; [2018]
  Nyckelord :Segregated areas; community planning; citizens dialogue; public spaces; safety; social sustainability; design strategies; crime prevention; Araby; Dalbo centrum; utsatta områden; samhällsplanering; medborgardialog; offentliga stadsrum; trygghet; social hållbarhet; designstrategier; brottsbekämpning; fysisk planering;

  Sammanfattning : Studien analyserar hur tillämpning av genomtänkt samhällsplanering kan minimera brottslighet och öka trygghet i särskilt utsatta områden. Vikten av medborgarnas delaktighet för en socialt hållbar samhällsutveckling poängteras. LÄS MER

 5. 5. "Vad ska jag säga, alla var emot mig" : En kvalitativ studie om upplevelser av sociala insatsgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Johanna Olsson; Ulrica Heldebro; [2016]
  Nyckelord :cooperation; labeling; police; criminality; youth; SiG; samverkan; stämpling; polis; kriminalitet; ungdom; SiG;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att försöka få reda på hur ungdomarna, som varit föremål för sociala insatsgrupper i flera stockholmsförorter norr om Stockholm, kan uppleva insatsen. Vi vill även försöka få reda på hur övriga aktörer, så som fältassistenter, samordnare och polis i samma förorter kan uppleva sociala insatsgrupper. LÄS MER