Sökning: "polisen"

Visar resultat 1 - 5 av 1086 uppsatser innehållade ordet polisen.

 1. 1. I skuggan av en brottsutredning: En rättssociologisk undersökning om Polismyndighetens brottsofferstöd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnea Weinz; [2022-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The judicial system in Sweden has a tradition of focusing on the perpetrator of the crime. The lesser focus on victims may lead to a decreased focus on victims’ human rights. This raises the question of how victims of crime obtain their right to health and healthcare. LÄS MER

 2. 2. Polisstudenters syn på mötet mellan polis och narkotikabrukare : - En kvalitativ intervjustudie med polisstudenter på Malmö universitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Robin Huynh; Olle Nilsson; Carl Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Interaction; drug users; the Swedish Police; police students; labeling; deterrence; bemötande; narkotikabrukare; Polisen; polisstudenter; stämpling; avskräckning;

  Sammanfattning : Polisutbildningen i Sverige formas delvis utifrån ett ideal av polisyrket där den även är tänkt att förebygga ett alltför autonomt perspektiv på yrkesrollen. I föreliggande studie lades fokus på vilka faktorer polisstudenter anser ha störst inverkan på mötet mellan polis och narkotikabrukare samt vilket utfall mötet kan tänkas ha. LÄS MER

 3. 3. "Coronakrisen bär en kvinnas ansikte" : En studie över coronapandemins påverkan på våld mot kvinnor i nära relationer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Towe Wallkulle; Stella Xing; [2022]
  Nyckelord :Våld mot kvinnor i nära relationer; Coronapandemin; Googlesökningar; Difference-in-Difference; Sverige;

  Sammanfattning : Sedan coronapandemins utbrott har ett flertal restriktioner införts i Sverige, vilka inneburit att människor stannat hemma i större utsträckning än tidigare. På grund av en växande isolering har kvinnorättsliga organisationer världen över varnat om en potentiell ökning av våld mot kvinnor i nära relationer, då konsekvenserna av pandemin ökar exponeringen av riskfaktorer som förknippas med våldet. LÄS MER

 4. 4. Medling vid anledning av brott: En behandling i skymundan : En kvalitativ studie om medlarnas erfarenheter kring samarbetet med polisen samt möjliga lösningar för verksamhetens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Carl Magnus Sjögren; Julia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :VOM; Sweden; new institutional theory; domain conflict; domain consensus; integration; collaboration; Medling vid brott; Sverige; nyinstitutionell organisationsteori; domänkonflikt; domänkonsensus; integration; samverkan;

  Sammanfattning : Victim-Offender Mediation (VOM) is a common measure to handle criminal behaviour among the youth. The treatment has however encountered some difficulties in Sweden given its inefficient implementation and organisation. LÄS MER

 5. 5. Provokativa åtgärder som polisiär arbetsmetod - En rätts(o)säker och (o)önskad lösning i förhållande till 6 kap 10 a § BrB?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amila Zahirovic; [2022]
  Nyckelord :provokation; rättssäkerhet; grooming; straffrätt; kontaktbrott; polismetod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De provokativa åtgärderna är en polisiär arbets- och utredningsmetod, vilken traditionellt beskrivs som att polisen i sitt brottsbekämpande arbete lockar fram beteenden från en enskild brottsmisstänkt, i form av yttranden eller handlingar, som kan vara ofördelaktiga för vederbörande. De provokativa åtgärderna har använts inom den polisiära verksamheten en längre tid, trots avsaknad av lagreglering på området, och har särskilt kritiserats då polisen riskerar att agera i en gråzon mellan vad som är tillåtet och otillåtet. LÄS MER