Sökning: "polisyrket"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet polisyrket.

 1. 1. "Lilla gumman, du är ändå inte stark" : En studie av hur kvinnliga poliser upplever att de blir bemötta av samhället.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ashna Anwar; Lovisa Lachonius; [2019]
  Nyckelord :Women; policemen; male dominated; advancement opportunities; glass ceiling; treatment; organization.; Kvinnor; poliser; mansdominerat; avancemangsmöjligheter; glastak; bemötande; organisation.;

  Sammanfattning : ”Snutfitta”, ”du är ändå inte stark”, ”lilla gumman” är bara några av de förekommande meningar som kvinnliga poliser möts av när de arbetar ute i samhället och möter allmänheten. Att vara kvinna i ett traditionellt sätt mansdominerat yrke kan vara svårt både när det gäller hur de blir behandlade och bemötta samt möjligheten att klättra inom organisationen. LÄS MER

 2. 2. "Den blå familjen" : En kvalitativ studie om ingripandepolisers inställning till sitt yrke

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Linge; Rebecca Jarl; [2019]
  Nyckelord :ingripandepolis; passion; kollegial sammanhållning; inre motivation; samhällsnytta; kall; barndomsdröm;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för ingripandepolisers inställning till sitt yrke. För att besvara syftet undersöker vi om det finns en koppling mellan passion och inställningen till sitt yrke och hur den i så fall kan se ut, samt vilka andra faktorer som kan påverka inställningen till sitt yrke och hur dessa i sin tur kan karaktäriseras. LÄS MER

 3. 3. Med livet som insats -En kvalitativ studie om polisers psykosociala arbetsmiljo samt dess paverkan pa frivilliga uppsagningar inom polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Miller; Johanna Talbäck; [2019]
  Nyckelord :Swedish police; psychosocial work environment; turnover; voluntary turnover;

  Sammanfattning : Turnover of personnel within the Swedish Police Authority has during the last few years increased and there is today a lower number of police officers working in the field (SVT, 2018b). This lack of personnel can be explained by a decreased interest in applying for the police academy as well as more officers deciding to voluntarily terminate their employment (SVT, 2018a). LÄS MER

 4. 4. Varför poliser lämnar polisyrket - en kvalitativ undersökning om varför poliser väljer att lämna polisyrket samt vilka åtgärder som Polis-myndigheten behöver vidta för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Julia Jonasson; Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Polismyndighetens omorganisation 2015; attraktiv arbetsgivare; kompetens; kompetensutveckling; utvecklingsmöjligheter; ledarskap; organisation; arbetsvillkor; arbetsmiljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i före detta polisers upplevelser, beskriva och analysera, varför poliser i yrkesverksam ålder väljer att lämna polisyrket samt deras uppfattning över vilka åtgärder Polismyndigheten behöver vidta för att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi har utfört en kvalitativ forskningsstudie med ett hermeneutiskt perspektiv, där det teoretiska och empiriska materialet har behandlats med en abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. När polisers emotioner blir offentliga. En intervjustudie av Polisens användning av Facebook, statusuppdateringar och emotionellt arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karolina Möller; [2018]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; dramaturgi; Polisen; sociala medier; kvalitativ forskningsansats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Numera kan vi läsa information om Polisen och svenska polisers egna texter på sociala medier. Poliser runt om i världen har erkänt potentialen med att använda sig av sociala medier för att sprida information och kommunicera med medborgare. LÄS MER