Sökning: "polit och beck"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden polit och beck.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid trycksår eller risk för trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linus Larsson; Emil Jacobsson; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskorna; Omvårdnadsinterventioner; Trycksår;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Trycksår är en av de större vårdskadorna vi har i Sverige. Trycksår är enlokaliserad skada på huden eller underliggande vävnad, oftast över benutskott. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans skiftarbete och dess inverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Rebecca Pettersson; Patricia Galatean; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvar är att utföra patientsäker vård, genom att arbeta med evidensbaserad och förebyggande omvårdnad. Sjuksköterskor i Sverige jobbar ofta treskift inom den slutna vården, vilket innebär att sjuksköterskor roterar olika skift olika tider på dygnet. LÄS MER

 3. 3. Interventioner för att minska ångest hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie för sjuksköterskors kännedom om interventioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Louise Olsson; Amanda Lundell; [2023]
  Nyckelord :demenssjukdom; ångest; intervention; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Introduktion: Demenssjukdom används som ett paraplybegrepp som innefattar Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och demenssjukdom av annan typ. Förekomst av ångest vid diagnostiserad demenssjukdom är vanligt, då demenssjukdom är en dödlig progressiv sjukdom som innebär en nedgång i kognitiva funktioner och skapar begränsningar av möjligheter i livet. LÄS MER

 4. 4. Patienters efarenheter av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Najila Yakobi Darwish; Abida Ameri; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Self-care; Patients; Persons; Experience; Lifestyle changes; Diabetes typ 2; Egenvård; Patienter; Personer; Erfarenheter; Livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de vanligaste sjukdomarna både i Sverige och globalt. Sjukdomen är progressiv vilket leder till ökade sociala kostnader för samhället och kan dessutom leda till lidande för den enskilde individen. Egenvård är en viktig del av vård vid diabetes typ 2. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patieter med sepsis : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Malin Larsson; Ester Komugisha; [2023]
  Nyckelord :Nurses; experience; attitudes; sepsis; education.; Sjuksköterskor; erfarenheter; attityder; sepsis; utbilding.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en livshotande organdysfunktion orsakat av immunförvarets överrekation på infektion. Sepsis kan vara svårt att tidigt identifiera på grund av att de diffusa symptom som uppträder hos patienten. LÄS MER