Sökning: "political commentators"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden political commentators.

 1. 1. Den politiske kommentatorn - Vän eller fiende?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Bengtsson; Stefan Johansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Objektivitet; gestaltningsteori; politiska kommentatorer; demokrati; värderande ord; Objectivity; framing theory; political commentators; democracy; valuating words;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose is to examine how four Swedish political commentators lives upto the ideal of objectivity.Method: Quantitative content analysisProcedure: Coded all articles produced in printed press during 2017 by political commentatorsEwa Stenberg (Dagens Nyheter), Göran Eriksson (Svenska Dagbladet), Lena Mellin(Aftonbladet) and K-G Bergström (Expressen). LÄS MER

 2. 2. En scen, en publik, en politisk kommentator : En retorisk analys av politiska kommentatorers skildring av partiledarna efter valet 2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Mikael Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Dramatism; pentadic analysis; terministic screens; second persona; political commentator;

  Sammanfattning : The intention of this essay is to examine how the political commentators from three different kinds of media (evening, morning, public service) portray the party leaders after the election of 2018 in Sweden. My first specific research task is to analyze how the commentators portray the party leaders according to Kenneth Burke´s pentadic analysis. LÄS MER

 3. 3. Anknytningsdoktrinen i kölvattnet av NJA 2017 s. 226 - och vad som kom istället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alma Falk; [2018]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; skiljeförfarande; skiljemannarätt; anknytningsdoktrinen; påståendedoktrinen; Private law; contract law; procedural law; arbitration; the doctrine of assertion; the doctrine of connection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skiljeförfarandet utgör det enda alternativ till domstolsförfarande som också resulterar i en exigibel dom med rättskraft. Ett avtal om skiljeförfarande utgör ett hinder mot domstolsprövning om det åberopas inför domstol. LÄS MER

 4. 4. Extraterritoriellt våld mot en icke-statlig aktör - under vilka förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melany Saarloos; [2018]
  Nyckelord :Self-Defence; non-state actor; the use of force; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay addresses the issue of states extraterritorial use of force against non-state actors. If concluded that such a right exists, the essay will continue to examine under which conditions. LÄS MER

 5. 5. Rätten till självförsvar mot icke-statliga aktörer: En utredning av rättsläget och granskning av om en sådan rätt bör erkännas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Gunnervall; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; självförsvar; icke-statlig aktör; FN-stadgan; public international law; self-defence; non-state actor; UN Charter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan kring huruvida det finns en rätt till självförsvar mot icke-statliga aktörer på en annan stats territorium. Vidare utreds om en sådan rätt till självförsvar bör erkännas utifrån artikel 51 i FN-stadgans utformning, funktion och syfte. LÄS MER