Sökning: "political rights"

Visar resultat 21 - 25 av 2716 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 21. Derechos reproductivos de las adolescentes en el Perú : Políticas públicas de planificación familiar, durante el gobierno de Alejandro Toledo,(2001-2006)

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Ivette Margarita Andersson; [2019]
  Nyckelord :Reproductive health rights; Peruvian adolescents; public policies; family planning.; Derechos reproductivos; adolescentes peruanos; políticas públicas; planificación familiar.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this qualitative research has been to reflect on the public policies of reproductive health carried out in Peru during the government of Alejandro Toledo. The issue has also been analyzed from the feminist jurisprudence perspective in the context of how these political actions have fostered discrimination against women, especially adolescent girls. LÄS MER

 2. 22. Arbetstagares rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen - En jämförande studie mellan offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Siri Flensburg; [2019]
  Nyckelord :Kritikrätt; Pressen; Lojalitetsplikt; Repressalieskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs offentlig- och privatanställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen. Avstamp tas i kritikrätten. Rättsliga förhållanden kring en arbetstagares rätt att kritisera belyses såsom lojalitetsplikt och skydd mot repressalier. LÄS MER

 3. 23. Rättigheter i läkemedelsfrågan : en induktiv innehållsanalys av diskussionen om läkemedelspatent och tillgång till läkemedel ur ett rättighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Vilhelm Falck; [2019]
  Nyckelord :Rätten till hälsa; läkemedelspatent; IP-rättigheter; tillgång till läkemedel; TRIPS-avtalet; FN; WTO; Wallerstein; Världssystemteori; Right to health; Pharmaceutical patents; IP-rights; access to medicines; TRIPS-agreement; UN; World Systems Theory; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte/Material: Denna studie undersöker diskussionen om läkemedelspatent och tillgång till läkemedel. Genom att studera läkemedelsfrågans nyckelaktörer samt hur dessa formulerar och använder rättighetsbegreppet syftar denna studie att undersöka hur frågan kan betraktas utifrån ett rättighetsperspektiv. LÄS MER

 4. 24. ¡La maternidad será deseada o no será!: En kvalitativ analys av feministiska strategier i kampen för fri, (laglig), säker och gratis abort i Chile

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Persson; [2019]
  Nyckelord :Abortion; Chile; Feminist strategies; Discourse; Performativity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines discursive and performative strategies used by four feminist grassroot organizations in their struggle for free abortion in Chile. With the aim to analyse how the organizations articulate their political vision, I discuss different ways in which they challenge current criminalization on abortion. LÄS MER

 5. 25. How does the use of artificial intelligence affect the concept of fair trial?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tiia-Helinä Heikkinen; [2019]
  Nyckelord :Human rights; Artificial intelligence; Fair trial; AI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to function as a path to further discussion regarding human rights and the use of artificial intelligence (AI) in the court proceedings. Artificial intelligence technology has become a highly relevant topic to many parts of our lives. LÄS MER