Sökning: "political socialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden political socialisation.

 1. 1. När demokratifostran tas i egna händer : En kvalitativ intervjustudie om lärares inställning till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Camilla Eriksson; [2020]
  Nyckelord :samhällskunskap; politisk socialisering; lärare; närbyråkrater; proteströrelser; aktivism; Fridays for Future;

  Sammanfattning : Contributing to the discussion of different groups’ attitudes towards protest movements, this essay aims to examine and describe Swedish teachers’ attitudes towards students’ participation in protest movements during the school day. The topic is relevant since teachers can play a significant role in the political socialisation of the citizens, decision makers and legislators of tomorrow. LÄS MER

 2. 2. National Security Act : Authoritarian legacies in South Korea

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Fast; [2019]
  Nyckelord :Censorship; South Korea; Authoritarian regime; Political socialisation;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the correlation between regime socialisation and censorship support in South Korea. The National Security Act is a policy that has been active in the country mentioned, since the 1950’s and restricts the freedom of speech. LÄS MER

 3. 3. "En tyst revolution" : Gymnasielärares syn på användning av olika perspektiv i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Kajsa Fahlander; [2018]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historieundervisning; perspektiv; ämnesplan; identitet; problematisering; tankeredskap; genusperspektiv; subjektifikation; emancipation;

  Sammanfattning : According to the steering documents from the Education administration (Skolverket), history in upper secondary schools should teach students to approach history from “different perspectives”. In this paper, I interviewed five history teachers regarding their interpretation of phrasing with regard to the subject of “perspectives”. LÄS MER

 4. 4. Socialdemokratin och den uteblivna omdaningen : En studie över den reformistiska arbetarrörelsens socialiseringssträvanden 1918-1920

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Erik Philipsson Svensson; [2018]
  Nyckelord :Social Democracy; Socialisation; Ideology; Political Economy; History; Socialdemokrati; Socialisering; Ideologi; Politisk Ekonomi; Historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker såväl den svenska som den europeiska socialdemokratins strävan efter att i första världskrigets kölvatten inleda socialiseringens av ekonomin. Denna strävan grundade sig på Andra internationalens tolkningar av Marx och utgjorde under socialdemokratins inledande decennier primärmålet för rörelsen. LÄS MER

 5. 5. Att förbereda för politiskt deltagande? : Gymnasieskolans uppdrag i samhällskunskapsundervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marielle Hagberg Ryngefors; [2017]
  Nyckelord :Political participation; political socialisation; street-level bureaucrats; upper secondary school; social studies; steering documents; Politiskt deltagande; politisk socialisation; frontlinjebyråkrater; gymnasieskola; samhällskunskap; styrdokument;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how upper secondary school teachers within the social studies subject interpret and transform the mission of preparing students for political participation. Based on teachers' dictums of how the mission is interpreted and transformed ahead of teaching, as well as which factors are expressed to affect this transformation, the study aims to determine what differences exist regarding how the mission is transformed and what can be seen to cause these differences. LÄS MER