Sökning: "politirätt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet politirätt.

 1. 1. Visitationszoner – den svenska modellen – En studie av kroppsvisitation i brottsförebyggande syfte och visitationszoner i relation till skyddet för privatlivet i artikel 8 EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Norin; [2019]
  Nyckelord :Visitationszoner; kroppsvisitation; politirätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den utbredda gängkriminaliteten och bruket av vapen eller andra farliga föremål på offentliga platser är ständigt närvarande i den politiska debatten i Sverige. Frågor rörande vilka medel och befogenheter polisen har och bör ha återkommer frekvent och i diskussionen framkommer ofta referenser till Danmark och systemet med visitationszoner som där finns. LÄS MER

 2. 2. Befallningsrätten - Om polismans rätt att meddela befallningar och tillsägelser m.m.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bruno Ranestål; [2012]
  Nyckelord :befallningsrätt; befallningsrätten; polisens befogenheter; polismans befogenhet; befogenhetsreglering; polisrätt; politirätt; offentlig rätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polisman har enligt svensk rätt befogenhet att under olika omständigheter meddela tillsägelser och andra liknande direktiv till allmänheten. Den närmare innebörden av denna befogenhet – den så kallade befallningsrätten – beskrivs emellertid ofta som oklar och ämnet har aldrig varit föremål för en sammanhållen och genomgripande akademisk behandling. LÄS MER