Sökning: "politisk psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden politisk psykologi.

 1. 1. The Big Five och Politik: En psykologisk undersökning om personlighet, studieval och politisk inställning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johan Nilsson; Julia Scheiding; [2021]
  Nyckelord :the Big Five; political identification; humanioria; natural sciences; psychology; philosophy; the Big Five; femfaktorsmodellen; politisk tillhörighet; humaniora; teknik; filosofi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga skillnader mellan kvinnor och mäns politiskaställningstagande. Samt att undersöka om det skiljer sig i personlighetsdragen Openness ochConscientiouness, (the Big Five) mellan personer som studerar inom teknik eller humaniora. LÄS MER

 2. 2. Den fria viljans politik : En kvantitativ studie om sambandet mellan tro på fri vilja och politiska uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Östervall; [2021]
  Nyckelord :fri vilja; politisk psykologi; politisk filosofi; bestraffning; ideologi; svensk politik;

  Sammanfattning : Is there a relationship between how one views free will – a concept related to issues of moral responsibility and agency – and one’s political opinions? To answer this question, I constructed a survey based on questions from the SOM Institute’s opinion polls and the FAD-Plus index for measuring free will beliefs. The survey asked a sample of 348 Swedish speakers about their views on free will, political ideology, party preferences, and policy preferences regarding punishment and redistribution. LÄS MER

 3. 3. Klimatvänlighetens grunder : En kvantitativ studie av betydelsen av syn på förändring och syn på jämlikhet för klimatvänliga attityder och beteenden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Jessika Lindström; Ville Kullenberg; [2021]
  Nyckelord :Klimatattityder; klimatbeteenden; ideologi; preferens för jämlikhet; acceptans av ojämlikhet; motstånd till förändring; politisk orientering;

  Sammanfattning : Människans exploatering av naturen genom sitt handlande är en av de främsta orsakerna till de klimatförändringar som idag drabbar jorden. Vad är det som får människan att rättfärdiga denna exploatering? I denna studie kommer två kärnkomponenter av politisk ideologi: acceptans kontra motsättning till ojämlikhet och motstånd kontra öppenhet till samhällsförändring, undersökas för att se vilken av dessa som bäst kan predicera en individs klimatrelaterade attityder. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieungdomars politiska intresse : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Andreassen; [2021]
  Nyckelord :adolescence; political interest; political influences; political psychology; political socialization; upper-secondary school; youth; ungdom; politiskt intresse; politiska influenser; politisk psykologi; politisk socialisation; gymnasieutbildning;

  Sammanfattning : The general view among researchers is that a well-functioning democracy rests in the handsof the political behaviour of citizens. In this behaviour, political interest is one of thecornerstones. Thus, there are reasons to regard it as a threat to democracy when young peopletend to have ever-lower levels of political interest. LÄS MER

 5. 5. Attityder mot fångar hos kriminalvårdare och kriminologistuderande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Axel Clarström; Axel Nyström; Niklas Meurling; [2021]
  Nyckelord :Attitudes towards prisoners; gender; political leaning; the prison service; students of criminology; Attityder gentemot frihetsberövade; kön; politisk hållning; Kriminalvården; kriminologistudenter.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine differences in attitudes towards prisoners between different occupations, political leanings and genders. To measure attitudes the scale Attitudes towards prisoners, ATP, was firstly translated into Swedish and later distributed as a part of a survey. LÄS MER