Sökning: "politisk styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden politisk styrning.

 1. 1. Sex och samlevnadsundervisning ur lärarperspektiv : Tabu eller självklarhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna-Karin Gunnarsson; Marie Hedendahl; [2019]
  Nyckelord :sex och samlevnad; undervisning; lärare; utbildning; kunskap; grundskola;

  Sammanfattning : Sex och samlevnadsundervisning skall liksom all undervisning i skolan baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Denna kunskapsöversikt redovisar resultat från ett antal internationella studier om undervisning i sex och samlevnad. LÄS MER

 2. 2. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen : En kartläggande och jämförande studie av hur kommuner och Länsstyrelser tillämpar lagstiftningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Henrik Andersson; Christoffer Bosson; [2019]
  Nyckelord :Countryside development in areas close to shores; coastal protection regulations; Environmental code; Planning and Building Act; Landsbygdsutveckling i strandnära lägen; strandskydd; Miljöbalken; Plan- och Bygglagen;

  Sammanfattning : 2009/2010 infördes i Miljöbalken och Plan- och Bygglagen ett nytt begrepp, landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Lagändringen genomfördes med motiveringen att områden med låg exploateringsgrad samt god tillgång till stränder skulle få en möjlighet till lättnader i strandskyddet, detta för att kunna erbjuda attraktiva lägen för boende och verksamhet inom kommunen. LÄS MER

 3. 3. Rektorers uppfattning gällande tillgänglig lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annie Peterssson; Sophia Hagblom; Kerstin Hedvall; [2019]
  Nyckelord :environment; inclusive education; leadership attitudes; Elevinflytande; elevmotivation; individualisering; tillgänglig lärmiljö.;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks några rektorers uppfattning gällande tillgänglig lärmiljö utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell (2018) vilken innefattar pedagogisk-, fysisk- och social miljö.   Vidare undersöks hur rektorer uppfattar arbetet med tillgänglig lärmiljö och hur det organiseras samt säkerställs på den skola hen är ansvarig för. LÄS MER

 4. 4. Är framtiden agilt för kommuner? : En studie som undersöker hur projekt bedrivs i kommuner och ställer det mot ett agilt arbetssätt.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Johan Aarflot; [2019]
  Nyckelord :Projects; agile; politics; municipalities; Projektledning; agilt; politik; kommuner;

  Sammanfattning : Under en senare tid har det uppkommit en ökad press på politiskt styrda organisationer däribland kommuner att bli mer flexibla och hitta nya arbetssätt. Med en förhöjd projektifiering och ökad effektivitet som en strävan av detta, har det skapat organisatoriska spänningar i kommunala projekt. LÄS MER

 5. 5. Administration eller utveckling? Bedömning, sakkunskap och byråkratisering i en kulturförvaltning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linus Larsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; kultur; kulturpolitik; byråkratisering; rationalitet; administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kulturpolitik har kommit att kritiseras i mediedebatten för att utöva för mycket styrning på kulturen. Forskning har visat på hur kulturen har fått minskad status inom politiken och hur kulturen har kommit att instrumentaliseras för att göras legitim. Det saknas dock forskning på hur bedömning av offentlig kultur görs. LÄS MER