Sökning: "politiska resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden politiska resurser.

 1. 1. Hantering av returasfalt för ökad återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Viktor Larsson; Karl Negrell; [2021]
  Nyckelord :Asfalt; återvinning; siktning; föryngring; granulathantering; provkroppar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett mål för samtliga branscher men även för landet och världen. Byggnationen av infrastruktur och bostäder står i dagsläget för omkring 40% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att stora förändringar krävs för att nå de uppsatta klimatmålen till år 2045, alltså att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Problematiska individer eller ett problematiskt system? : En analys av politiska partiers framställningar av problem kring psykisk ohälsa, vård och stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Norman Dömstedt; [2021]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; psykiatrisk vård; politiska partier; framställningar; brister; problem.;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa orsakar ofta ett stort lidande för både drabbade individer och deras närstående. Hur politiker sätter ramar och fördelar resurser påverkar i hög grad hur vård, behandling och stödinsatser fungerar i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionen numera inskriven i svensk lagstiftning: blir det någon skillnad? : En hermeneutisk studie om att förstå barns rättighet att komma till tals

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Barnabas Udin; Daniel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Barnkonvention; delaktighet; barn; socialsekreterare; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den 12:e artikeln i barnkonventionen består i att barn har rätt att delta i ämne som rör de med hänsyn till barnets åsikter, utifrån dennes ålder och mognad. I artikeln beskrivs även att barn har rätt att uttrycka sig i frågor som gäller dem. Året är 2020, barnkonvention blir lag i Sverige redan i januari. LÄS MER

 4. 4. Understanding swedish prepping : a mixed-method study on resilience, trust, and incentives to prepare for crises

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Olsson; [2021]
  Nyckelord :prepping; emergency preparedness; crisis; social resilience; community resilience; vulnerability; trust; social capital;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is individual emergency preparedness – prepping - in Sweden. Due to several threats and crises in recent years, including the COVID-19 pandemic, the Swedish Parliament chose to resume emergency preparedness planning in 2017, but few Swedes are prepared themselves. LÄS MER

 5. 5. Särskilda dilemman : En kvalitativ studie kring organiseringen av särskilt stöd i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Christoffer Bayard; [2021]
  Nyckelord :Särskilt stöd; rektorer; specialpedagoger; elever i behov av särskilt stöd; organisering; resurser; dilemma; faktorer till särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att bidra med kunskap och förståelse om rektorer och specialpedagogers uppfattning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Detta för att vidare undersöka hur organisatoriska förutsättningar kan påverka elever i behov av särskilt stöd och att inte alla elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de är berättigade till. LÄS MER