Sökning: "politiskt deltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden politiskt deltagande.

 1. 1. ”FLUGAN” OCH POLITIKEN En meta-studie om hur operationaliseringar påverkar forskningen om mobiliserings- och förstärkningsteorin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Rehn; [2021-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats avser att undersöka varför forskningen om internets effekter på politiskt deltagande inte lyckats finna svar på om internet förstärker klyftorna i deltagande eller mobiliserar fler till att delta och därigenom jämnar ut dem. Uppsatsen är en meta-studie som analyserar studiers operationaliseringar av politiskt deltagande utifrån hur svåra de är, samt undersöker hur detta påverkar om de finner stöd för den teori de testar. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ textanalys av fritidshemmetsverksamhetsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Björkman; Lessner Aline; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; textanalys; verksamhetsplan; läroplansteori; formuleringsarenan; transformeringsarenan; språk; kommunikation; inflytande; delaktighet; social utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att genom en kvalitativ textanalys undersöka hur studiens huvudområden, inflytande och delaktighet, social utveckling, språk och kommunikation beskrivs och formuleras i utvalda fritidshems verksamhetsplaner. Studien anknyter till barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020. LÄS MER

 3. 3. Medborgardialoger – demokratisering för politisk jämlikhet? : En fallstudie av medborgardialoger i två svenska kommuner som uttryck av deliberativ demokrati

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Lundin; [2021]
  Nyckelord :Political participation; political equality; citizen dialogues; municipalities; deliberative de-mocracy; local democracy; inclusion; participation; argumentation; transparency; decision-making influence.; Politiskt deltagande; politisk jämlikhet; medborgardialoger; kommuner; deliberativ demo-krati; lokal demokrati; inkludering; deltagande; argumentation; transparens; beslutspåver-kan.;

  Sammanfattning : Rätten till politisk delaktighet skapar möjligheter för medborgare att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter, och därmed möjliggör för medborgare att påverka sina levnadsförhållanden. Frånvaron av möjligheter till att delta och att kunna påverka beslut är därmed ett betydande rättighetsproblem. LÄS MER

 4. 4. The Big Five och Politik: En psykologisk undersökning om personlighet, studieval och politisk inställning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johan Nilsson; Julia Scheiding; [2021]
  Nyckelord :the Big Five; political identification; humanioria; natural sciences; psychology; philosophy; the Big Five; femfaktorsmodellen; politisk tillhörighet; humaniora; teknik; filosofi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga skillnader mellan kvinnor och mäns politiskaställningstagande. Samt att undersöka om det skiljer sig i personlighetsdragen Openness ochConscientiouness, (the Big Five) mellan personer som studerar inom teknik eller humaniora. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 pandemins påverkan på medborgardialogen : Ett arbete om förändrade möjligheter till kommunikation

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lovisa Bohlin; [2021]
  Nyckelord :Citizen dialogue; politic participation; physical planning; Covid-19 pandemic; digitization; Medborgardialog; politiskt deltagande; fysisk planering; covid-19 pandemin; digitalisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om människors inflytande i kommunal planeringoch hur detta har påverkats av covid-19 pandemin. Frågan är viktig ur ett större perspektiv då förutsättningarna för ett socialt hållbart samhälle bygger på jämställdhet, jämlikhet och delaktighet i samhällets utveckling, vilket kan påverkas av pandemins restriktioner. LÄS MER