Sökning: "politiskt deltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden politiskt deltagande.

 1. 1. EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Malmgren; Beatrice Backman; [2019]
  Nyckelord :Political communication; youth political participation; medialogic; political logic; social media; EU-elections Politiskt kommunikation; ungdomars politiska deltagande; medielogiken; politiska logiken; sociala medier; EU-val; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet; Valmyndigheten. LÄS MER

 2. 2. Språk och politik – En kvantitativ studie om språkkunskaps påverkan på politiskt deltagande i afrikanska länder

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilhelm Fritzon; Tryggve Pederby; [2019]
  Nyckelord :official language; political participation; Africa; regression analysis; rational choice; Ethnologue; Afrobarometer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay studies the effect that proficiency of an official language has on political participation. It is a quantitative study focusing on 36 African countries. Our theory stipulates that a lack of proficiency acts as a cost in a rational choice-model of political participation. LÄS MER

 3. 3. Politik - vad är det? : Gymnasielevers uppfattningar om politik, politiskt deltagande och politikundervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Magnus Annerhäll; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The education of politics is a central part in the subject of Social studies. It's an additionally part of the overall mission to prepare the students for an active political participation in the society. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskap och aktivt deltagande i samhällslivet - En kunskapsöversikt om hur forskningen tolkar samhällskunskapsämnets uppdrag att skapa förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Deltagande; Samhällskunskap; Demokrati; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att försöka förtydliga samhällskunskapsämnets syfte att ”skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Följande frågeställning har legat till grund för översikten: Hur tolkas samhällskunskapsämnets uppdrag att skapa förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet i forskningen? Frågeställningen har undersökts genom sökningar i databaserna Libsearch, ERIC och SwePub efter källmaterial i form av huvudsakligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielevers politiska deltagande på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Wiggen; [2018]
  Nyckelord :politiskt deltagande; sociala medier; social bakgrund; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur gymnasieelever deltar politiskt på sociala medier. Syftet med studien var att undersöka hur social bakgrund påverkar elever att delta politiskt i sociala medier och vilken roll skolan har i detta. LÄS MER