Sökning: "pollack"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet pollack.

 1. 1. Factors Affecting Harbour Porpoise Bycatch Occurrence In the Swedish Skagerrak and Kattegat Seas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jingyao Niu; [2019]
  Nyckelord :Harbour porpoise; bycatch; incidental catch; fishery; marine mammal;

  Sammanfattning : Incidental catch (bycatch) in fisheries is one of the major threats to marine mammal populations worldwide. The harbour porpoise (Phocoena phocoena, Linneaus 1758) is one of the most common cetaceans in northern Europe. LÄS MER

 2. 2. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Daniel Carlsson; [2019]
  Nyckelord :knubbsäl; Phoca Vitulina; 8-fjordar; EBFM; åtelkamera; time-lapse;

  Sammanfattning : I slutet av 1980-talet blev många fiskbestånd på svenska västkusten överfiskade vilket bl.a. resulterade i en minskning av kustnära bestånd av olika torskfiskarter. LÄS MER

 3. 3. Anknytning – de yngre barnens första tid i förskolan : En studie om fyra förskollärares resonemang om anknytning för de yngre barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Denise Staffansson; Matilda Pollack; [2019]
  Nyckelord :pedagog; förskollärare; yngre barn; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att synliggöra hur förskollärare resonerar angående de yngre barnens första tid i förskolan. För att komma fram till detta har kvalitativa intervjuer använts som metod. Intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudupptagning. LÄS MER

 4. 4. "Det har vi inte ens reflekterat över" : En kvalitativ studie av synliggörandet av språklig mångfald i en svensk skola

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Anna Pollack; [2018]
  Nyckelord :Linguistic landscaping; språkligt landskap; språkpolicy; språklig mångfald; grundskola; Linguistic landscaping; språkligt landskap; språkpolicy; språklig mångfald; grundskola;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur den språkliga mångfalden synliggörs, utifrån lingustic landscaping, i en kommunal grundskolas lokaler: i två klassrum, i uppehållsrummet med omkringliggande korridorer samt i skolbiblioteket. Kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer har genomförts med utvalda nyckelpersoner: skolans biträdande rektor samt skolbibliotekarien. LÄS MER

 5. 5. Användning av cyklodextrinerför att öka läkemedels löslighet : En litteraturstudie om hur lösligheten hos naproxen kan påverkas av cyklodextriner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Honey Frostlynx Pollack; [2017]
  Nyckelord :Cyklodextrin; naproxen; löslighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER