Sökning: "pollinators"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet pollinators.

 1. 1. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Marcus Älmefur; [2020]
  Nyckelord :rödklöver; Mattenklee; rotröta;

  Sammanfattning : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. LÄS MER

 2. 2. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Douhan Sundahl; [2020]
  Nyckelord :bumblebees; bumblebee population dynamics; bumblebee drivers; flower strips; competition with honeybees; foraging; nesting; hibernation;

  Sammanfattning : 90 % of all plants on earth either benefits or entirely depends on pollination. There are pollinators among families of bees (Apidea), butterflies (Lepidoptera) and birds (Aves). Bees of genus Bombus spp., bumblebees, are especially important and provide pollination service for 80 % of the crops of Europe and many wild plant species. LÄS MER

 3. 3. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2020]
  Nyckelord :pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Sammanfattning : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. LÄS MER

 4. 4. Park för biologisk mångfald : ett förslag för utformning med fokus på pollinerande insekter och fåglar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Valtinat; [2020]
  Nyckelord :ekologisk design; gestaltning; indikatorarter; habitatkrav; solitärbin; humlor; dagfjärilar; fåglar;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald minskar, och att ta hänsyn till den även i urban planering blir viktigare och allt vanligare. Urbanisering ses som en av de största faktorerna till minskad biologisk mångfald, men urbana områden kan även tillhandahålla habitat som gynnar en mängd arter. LÄS MER

 5. 5. Plats för pollinatörer : bidrar pocket parks till stadens biologiska mångfald?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Ingrid Björkman; [2020]
  Nyckelord :pocket parks; fickparker; biologisk mångfald; pollinatörer; stadsmiljöer; biodiversity; pollinator; urban spaces;

  Sammanfattning : Det här arbetet har gjorts med avsikten att ta reda på hur städer arbetar med pocket parks för att länka samman grönområden samt för att främja stadslevande pollinatörer. Ett av målen med arbetet är att ta reda på huruvida pocket parks kan bidra till en ökad biologisk mångfald i staden och således främja stadens pollinatörer. LÄS MER