Sökning: "pollinerande insekter"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden pollinerande insekter.

 1. 1. BeeFarm : Innovativ hållbarhetstjänst för ökad matproduktion genom pollinering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Andreas Åkesson; Ludwig Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; pollinering; Skördeökning; hållbarhetstjänst; innovation; affärsutveckling; företagsutveckling;

  Sammanfattning : Idéerna till BeeFarm startade under våren 2020 med en strävan efter att lösa en av världens största utmaningar. Utmaningen som vi står inför är att pollinerande insekter såsom bin minskar. Färre bin hotar den globala livsmedelsproduktionen då 75% av all mat som produceras i världen är beroende av insektspollinering. LÄS MER

 2. 2. Blommor, bin och bostadsgårdar : en studie om attityder, kommunikation och deltagande vid etablering av ängsmark i urban miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Naroskin Havermark; [2022]
  Nyckelord :biologisk mångfald; ; ; ; ; ; ; ; urban ängsmark; attityder; deltagande; kommunikation; bostadsgårdar; äng; gräsmatta;

  Sammanfattning : Den ökande urbaniseringen kräver en mer hållbar stadsutveckling. Idag växer sig städerna större och kräver mer mark i anspråk, vilket utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. LÄS MER

 3. 3. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Kristina Lassvik; [2022]
  Nyckelord :grönyta; trädgårdar; miljömål; Malmö Stad; Rostorp;

  Sammanfattning : Malmös villaträdgårdar kan få en viktig roll för en bibehållen och/eller ökad biologisk mångfald när staden förtätas i framtiden och mosaiken av små grönområden riskerar att försvinna. Rostorps egnahemsområde i Malmö har en koncentrerad artrikedom av växter på relativt små ytor som man inte ofta stöter på ens i kommunala parker i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Visuell kommunikation av pollinatörer på förpackningar : Designaktivism som verktyg för att engagera konsumenter till personligt ansvarstagande för biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; [2022]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; Designaktivism; Tjänstedesign; Förpackningsdesign; Primary display panel; Biologisk mångfald; Pollinatörer;

  Sammanfattning :   En viktig funktion för den biologiska mångfalden och ekosystem är pollinerande insekter, men antalet har minskat kraftigt världen över. Detta är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna och de två hänger starkt ihop med varandra. LÄS MER

 5. 5. Koloniträdgårdens plats i samhället : En undersökning av en koloniförening och dess socioekologiska värden utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jenny Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Koloniträdgård; sociala relationer; stadsodling; biologisk mångfald; odlingslott;

  Sammanfattning : I denna undersökning studeras koloniträdgårdens plats i samhället utifrån kolonister och kommunen med fokus på sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter. Undersökningen bygger på 9 kvalitativa intervjuer varav 8 intervjuer varit med kolonister från en koloniförening och en intervju med en kommunanställd. LÄS MER