Sökning: "polska och svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden polska och svenska.

 1. 1. Onshore Wind Energy  Market Analysis : Of Sweden, Poland, and Romania

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARTA D'ANGELO; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The shift towards sustainability is a key point in many countries’ energy programs. Among renewable energy technologies, wind power offers high productivity and reliability. However, its profitability is strongly dependent on the support of favorable political environment, national and/or European incentives, and market opportunities. LÄS MER

 2. 2. Att uttala eller inte uttala: En kvalitativ studie i utbildningsvetenskap om elevers förmåga att uttala ord på engelska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :Uttal; fonetik; dialekter; engelska; svenska; polska; arabiska; persiska; vietnamesiska; utbildning; uttalsövningar; General Works;

  Sammanfattning : Uttal i det engelska språket är inte alltid det lättaste för alla elever. Det som påverkas elevernas uttal är i vissa fall vilket modersmål de talar, och givetvis hur länge de har studerat engelska, samt hur mycket de har blivit exponerade för språket tidigare. LÄS MER

 3. 3. Polska diminutiv i svensk översättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Maria Lovén; [2018]
  Nyckelord :diminutiv; ordbildning; semantik; pragmatik; översättning; polska; svenska; Olga Tokarczuk; Antoine de Saint-Exupéry;

  Sammanfattning : Ordbildningskategorin diminutiv är ett utmärkande drag i det polska språket, men inte lika framträdande i svenskan. Uppsatsens syfte är att undersöka hur polska diminutiva former har översatts till svenska. Först presenteras en forskningsbakgrund och definition av begreppet diminutiv, sedan följer en teoretisk genomgång om översättning. LÄS MER

 4. 4. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 5. 5. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med polska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monika Dabrowska; [2016-07-15]
  Nyckelord :andraspråk; modersmål; SFI; kontrastiv analys; grammatiska fel;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136, 15 poängSvenska som andraspråkTermin: VT2015Handledare: Julia Prentice.... LÄS MER