Sökning: "polycykliska aromatiska kolväten"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden polycykliska aromatiska kolväten.

 1. 1. Föroreningsmängder och koncentrationer i dagvattendammars sediment : påverkan från omgivande markanvändning, en studie i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Moa Lignell; [2019]
  Nyckelord :Sediment; stormwater; land use; contaminant amount; contaminant concentration; catchment area; sediment sampling; metals; phosphorus; PAH; aliphatics; aromatics; Sediment; dagvatten; markanvändning; föroreningskoncentrationer; föroreningsmängder; avrinningsområde; sedimentprovtagning; metaller; fosfor; PAH; alifater; aromater;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport var att utreda hur föroreningsmängder och föroreningskoncentrationer i dagvattendammars sediment påverkas av markanvändningen i avrinningsområdet. Sedimentprovtagning skedde under april 2019 i tre dagvattendammar i Gävle, med olika markanvändningar: industri, villaområde samt två avrinningsområden innehållande trafik. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av luftkvalitet ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg före och efter konvertering från dieselelektrisk drift till batteridrift

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Alva Heimdahl; Emil Lilja; [2019]
  Nyckelord :Air quality; exposure; work environment; indoor environment; polycyclic aromatic hydrocarbons; nitrogen dioxide; diesel exhaust; Luftkvalitet; exponering; arbetsmiljö; innemiljö; polycykliska aromatiska kolväten; kvävedioxid; dieselavgaser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att undersöka hur arbetsmiljön och innemiljön med avseende på luftkvalitet har förändrats ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg efter konvertering från dieselelektrisk- till batteridrift. Resultatet har sedan jämförts med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden, WHOs riktlinjer och tidigare mätning på Aurora som utfördes 2014, innan konverteringen till batteridrift. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av potentiell nitrifikation som metod i markekologiska riskbedömningar : – resultat från en fallstudie på fastigheten Skönsmon 2:12, Sundsvalls kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Bergentz; [2018]
  Nyckelord :Potential nitrification; substrate induced ammonia oxidation; risk assessment; nitrogen; contaminated soil.; Potentiell nitrifikation; substratinducerad ammoniakoxidation; riskbedömning; kväve; förorenad mark.;

  Sammanfattning : Miljöriskbedömningar av förorenade områden i Sverige har traditionellt sett främst bedömt saneringsbehovet genom att mäta totalhalter av föroreningarna. Halterna jämförs sedan med riktvärden för att avgöra om de utgör en risk för något av skyddsobjekten. LÄS MER

 4. 4. Coke characterization on HZSM-5, Fe/ZSM-5, Ni/ZSM-5, and Fe-Ni/ZSM-5 from Catalytic Fast Pyrolysis of Biomass

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Isa Duman; [2018]
  Nyckelord :Biomass; Bio-Oil; Catalytic Fast Pyrolysis; Coke; ZSM-5; Biomassa; Bio-Olja; Katalytisk Pyrolys; Koks; ZSM-5;

  Sammanfattning : The combustion of fossil fuels has for a long time been a problem from an environmental and sustainability point of view, especially when it comes to the emissions of atmospheric carbon dioxide. The environmental concern has for instance shifted the attention towards finding new sustainable alternatives for producing chemicals and fuels, as a substitute to today’s dependence on fossil based crude oil. LÄS MER

 5. 5. An assessment of thermal desorption as a remediation technique for per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in contaminated soil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna-Stina Lind; [2018]
  Nyckelord :Thermal desorption; per- and polyfluoroalkyl substances; PFASs; PFBA; PFPeA; PFHxA; PFHpA; PFOA; PFNA; PFDA; PFUnDA; PFBS; PFHxS; PFOS; 6:2 FTSA; 8:2 FTSA; FOSA; PCB; PAH; UPLC MS MS; Termisk rening; Per- och polyfluoralkylsubstanser; PFASs; PFBA; PFPeA; PFHxA; PFHpA; PFOA; PFNA; PFDA; PFUnDA; PFBS; PFHxS; PFOS; 6:2 FTSA; 8:2 FTSA; FOSA; PCB; PAH; UPLC MS MS;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a diverse group of persistent organic pollutants. PFASs have a wide area of applications such as stain repellent for paper, textile, furniture and industrial products such as aqueous film forming foams (AFFFs) used for firefighting. LÄS MER