Sökning: "polyneuropati"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet polyneuropati.

 1. 1. Hur påverkar en stel ankel och appliceringen av en flexibel ankel-fot-ortos ankeln under gång? : Dynamisk analys av ankelns kinematik och kinetik hos friska människor

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping

  Författare :Johanna Granat; Tanja Lermark Schøn; [2019]
  Nyckelord :Kinematik; Kinetik; Gånganalys; Dynamisk Analys; Biomekanik; Polyneuropati; Ankel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Perifer neuropati och polyneuropati är termer för att beskriva ett tillstånd hos individer där nerverna i det perifera nervsystemet är skadade och den motoriska samt somatosensoriska förmågan är förlorad. Ankelns motoriska kontroll är essentiell för förmågan till gång och för att bibehålla dynamisk stabilitet under gången. LÄS MER

 2. 2. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2017]
  Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

  Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER

 3. 3. Behandling av familjär amyloidos med polyneuropati

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Veronica Wigenstam; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) är en genetisk sjukdom som påverkar deperifera nerverna i kroppen. FAP utbryter pga. en mutation i TTR-genen som kodar förtransthyretin (TTR). Den vanligaste TTR-mutationen heter Val30Met. LÄS MER

 4. 4. Nervledningsstudie av suralisnerven och dess anatomiska variation

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Riyam Ziyad; [2015]
  Nyckelord :SNAP; suralnerven; polyneuropaty;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera normala variationer i suralisnervens anatomi och utifrån detfastställa lämpligaste metoden för neurografi i kliniskt bruk. Vidare vill jag genom studien fåsvar på hur ålder och kroppslängd påverkar suralis sensoriska nerv aktion potential (SNAP)amplituden hos män och kvinnor, hur stimuleringslokationen påverka mätvärdena föramplitud och fortledningshastighet samt hur temperaturen påverkar fortledningshastigheten. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av dyssynkroni hos patienter med förtjockade hjärtväggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Sandra Karlström; [2014]
  Nyckelord :Dyssynkroni; ultraljud; EKG; familjär amyloidos med polyneuropati; hypertrofisk kardiomyopati.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER