Sökning: "polyneuropati"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet polyneuropati.

 1. 1. Patologi och patogenes vid förvärvad ekvin polyneuropati : i förhållande till andra perifera nervsjukdomar hos häst och andra djurslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2017]
  Nyckelord :polyneuropati; perifer neuropati; förvärvad neuropati;

  Sammanfattning : Nervcellen är kroppens mest känsliga celltyp för bland annat trauma och metabola förändringar. Skador kan uppstå av ett flertal orsaker. Följder av perifera nervskador kan vara av olika allvarlighetsgrad och ibland kan känsel eller motorik förloras. LÄS MER

 2. 2. Behandling av familjär amyloidos med polyneuropati

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Veronica Wigenstam; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning Familjär amyloidos med polyneuropati (FAP) är en genetisk sjukdom som påverkar deperifera nerverna i kroppen. FAP utbryter pga. en mutation i TTR-genen som kodar förtransthyretin (TTR). Den vanligaste TTR-mutationen heter Val30Met. LÄS MER

 3. 3. Nervledningsstudie av suralisnerven och dess anatomiska variation

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Riyam Ziyad; [2015]
  Nyckelord :SNAP; suralnerven; polyneuropaty;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera normala variationer i suralisnervens anatomi och utifrån detfastställa lämpligaste metoden för neurografi i kliniskt bruk. Vidare vill jag genom studien fåsvar på hur ålder och kroppslängd påverkar suralis sensoriska nerv aktion potential (SNAP)amplituden hos män och kvinnor, hur stimuleringslokationen påverka mätvärdena föramplitud och fortledningshastighet samt hur temperaturen påverkar fortledningshastigheten. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av dyssynkroni hos patienter med förtjockade hjärtväggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Sandra Karlström; [2014]
  Nyckelord :Dyssynkroni; ultraljud; EKG; familjär amyloidos med polyneuropati; hypertrofisk kardiomyopati.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Har den lipidsänkande läkemedelsgruppen statiner en påverkan på neuropati?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Kristina Petersson; [2013]
  Nyckelord :statin; perifer neuropati; neuropati; coenzym Q10; lipidsänkande; kolesterol;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av de kroniska sjukdomarna i världen orsakar hjärt-kärlsjukdomarna 17,5 miljoner dödsfall per år. Läkemedel som används för prevention mot hjärt-kärlsjukdomar är bl.a. statiner. LÄS MER