Sökning: "polypropylene"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet polypropylene.

 1. 1. Insamlingskärl till återanvändbara matförpackningar

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mark Landberg; Lina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Transportkärl; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Miljömedvetenhet leder till förändringar runt om i samhället, företag gör dyraomställningar för att kunna följa dessa trender. Transporter sker i större utsträckning idag med fordon drivna med fossila bränslen vilket ofta inte följermiljömål. LÄS MER

 2. 2. Analyzing Raw Material Characteristics for Composite and Bio-composite preparation and Assessing Environmental Impacts through LCA

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lakshay Vashist; [2023]
  Nyckelord :Plastic; Polymers; Composites; Bio-composites; Synthetic Fibers; Natural Fibers; Mechanical Properties; Life Cycle Assessment LCA ; Plast; polymerer; kompositer; biokompositer; syntetiska fibrer; naturliga fibrer; mekaniska egenskaper; livscykelanalys LCA ;

  Sammanfattning : With the population expected to grow dramatically in the future. The existing state of the ecosystem appears to be worse in the future. One of the key culprits that has been wreaking havoc on the ecosystem is the use of plastic that is used to produce composites. LÄS MER

 3. 3. Survival of foodborne bacteria on wooden and plastic cutting boards - A laboratory protocol

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nicole Svärd; [2023]
  Nyckelord :foodborne bacteria; cutting board; bacterial survival; wood; plastic; laboratory protocol;

  Sammanfattning : The survival of foodborne bacteria on different cutting board materials has been studied and a functional laboratory protocol for further studies on the subject has been established. Six different bacteria, E. coli, S. aureus, L monocytogenes, S. LÄS MER

 4. 4. Potentiella tillsatsmaterial i betong : En studie om hur tryckhållfastheten före och efter brand skiljer sig mellan befintliga och potentiella recept

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Viktor Ahlin; Mohammadullah Awaz; [2023]
  Nyckelord :Betong; tillsatsmaterial; hydrokol; biokol; potentiella tillsatsmaterial; brand; grön betong;

  Sammanfattning : Betongbranschen i Sverige står för ungefär 8 % av byggsektorns koldioxidutsläpp. Av dessa cirka 1,7 miljoner ton CO2e per år beror ungefär 90 % av utsläppen på cementtillverkningen. För att användandet av betong i framtiden ska vara lika omfattande som i dagsläget behöver koldioxidutsläppen reduceras. LÄS MER

 5. 5. En jämförande studie av engångs- och flergångstextiler på operationsavdelningen : med fokus på aseptik och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alex Berg; Klara Siegrist Jönsson; [2023]
  Nyckelord :aseptik; engångsoperationsrockar; flergångsoperationsrockar; livscykelanalys LCA ; miljöpåverkan; operationslakan; operationstextiler; vårdrelaterad infektion VRI ;

  Sammanfattning : Miljöförändringar är ett globalt problem som påverkar både människor och djur. Klimatförändringar blir allt vanligare och leder till allvarliga konsekvenser som höjda havsnivåer, extremväder och negativ inverkan på den biologiska mångfalden. LÄS MER