Sökning: "ponatinib"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ponatinib.

  1. 1. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Fatima Muhson; [2019]
    Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

    Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER