Sökning: "pop- and rock ensemble"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden pop- and rock ensemble.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Design för lärande i en pop-och rockensemble : En studie i en ensembles val av design med notation respektive inspelning som huvudsaklig resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Karlsson; Fredrik Miller; [2020]
  Nyckelord :Gehörsbaserad undervisning; Ensemblespel; Notläsning; Design för lärande; Gehörsspel; Inlärningsprocess; Inlärningsstilar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sight-reading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. LÄS MER

 3. 3. Pop/rock-ensemblens möjligheter och begränsningar. En studie om fyra gymnasieelevers upplevelser av ensembleundervisning ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Antonia Nordström; [2020]
  Nyckelord :musik; ensembleundervisning; populärmusik; genus; kön; normer; estetiska programmet; utbildningsvetenskap; musikpedagogik music; ensemble education; music education; popular music; sex; gender; the aesthetic program; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines students’ conception of ensemble class at Arts Program/Music (ES) in upper secondary school in Sweden from a gender perspective, such as sex connected to choice of instrument and claiming space, linked to learning limitations and opportunities. The pop / rock genre dominates music education in Sweden (Skolverket, 2015), like the ensemble groups I have studied, hence perspectives on how gender relates to popular music have been implemented in the study. LÄS MER

 4. 4. Sad Robot Noises - Digitala verktyg i improvisationsundervisning i ensemble på folkhögskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Viktor Lundahl; Joel Selsfors; [2020]
  Nyckelord :digital; tools; ensemble; improvisation; teaching; verktyg; undervisning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how digitals tools can be used as part of teaching improvisation within an ensemble. The research methods used are experiments that examine five different exercises for improvising within an ensemble context and how they may be developed by the use of digital tools. LÄS MER

 5. 5. Lärarens roll i mindre musikgrupper : En intervjuundersökning av ensemblelärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Marcus Strandman; [2019]
  Nyckelord :group teaching; ensemble teaching; upper secondary school; teacher role; interviews; socio-cultural perspective; gruppundervisning; ensembleundervisning; gymnasieskolan; lärarrollen; intervjuer; sociokultu-rellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur några afroensemblelärare på gymnasiets estetiska program arbetar för att stimulera gruppdynamiska processer i sin undervisning. Tidigare litteratur i ämnet belyser begreppen grupp och gruppdynamik, roller i gruppen, den musicerande gruppen samt att leda en grupp. LÄS MER