Sökning: "popband"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet popband.

  1. 1. Organiseringsprocesser i ett popband : bakom kulisser och mellan människor

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Tobias Malm; [2015]
    Nyckelord :organizing; organising; band; sensemaking; education; pedagogy; pop; rock; organisational; organizational; project; czarniawska; weick; microorganization; microorganisation; chat; chatting; observation; casestudy; case; study; organisation; organization; popband; rockband; musicgroup; music; group; processes; complexity; meaning; organisering; band; meningsskapande; pedagogik; popband; rockband; pop; rock; organisation; organisatorisk; samordning; projekt; organisationspedagogik; czarniawska; weick; meningskapande; musikgrupp; mikroorganisation; chatt; chattande; chattobservation; observation; fallstudie; organiseringsprocesser; processer; meningsprocesser; komplexitet; mening;

    Sammanfattning : Det finns ett gap mellan tanke och handling i mindre organisationer. Omedvetenhet om den egna verksamheten har lett till att både lyckad och misslyckad organisering getts missvisande förklaringar. Studiens syfte är därför att utveckla kunskap om och förståelse för organiseringsprocesser i mindre organisationer och specifikt i popband. LÄS MER