Sökning: "populärkultur genus"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden populärkultur genus.

 1. 1. Den religiöst motiverade könsmaktsordningen : En textanalys av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Albin Malm; [2018]
  Nyckelord :popular culture; The Handmaid’s Tale; religion; gender; text analysis; banal religion; gender theory; mediatization theory; populärkultur; En tjänarinnas bekännelser; religion; genus; genusvetenskap; textanalys; banal religion; medialiseringsteorin;

  Sammanfattning : Through the history have the women been subordinated to the men, structures that still are present in these days even though feminist movements have tried work against them. One platform that is quite common to use for drawing attention to a certain subject is popular culture. LÄS MER

 2. 2. ”VI KANSKE ÄR SOM YING OCH YANG. HAN ÄR KÅT, JAG ÄR TORR. HAN ÄR GLAD, JAG ÄR LEDSEN. HAN ÄR KILLE, JAG ÄR TJEJ.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Karlsson; Sofia Ericsson; [2017-03-06]
  Nyckelord :Linas kvällsbok; populärkultur; sexualitet; sexuella skript; identitet; genus;

  Sammanfattning : I vår studie ville vi undersöka och synliggöra hur en populärkulturell produkt konstruerar ochporträtterar ungas sexualitet. Som grund för vår analys valde vi att titta på filmatiseringen avLinas kvällsbok som ett exempel på en populärkulturell produkt. LÄS MER

 3. 3. Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Skönergård; [2017]
  Nyckelord :Tv-spel; genus; representationer; kroppstyper; Overwatch; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. LÄS MER

 4. 4. De bilder barn möter i populärkultur : En kvalitativ studie om genus och populärkultur i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Ericson; Disa Filmberg; [2017]
  Nyckelord :Genus; populärkultur; jämställdhet; visuell kultur och normer;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar på att bidra med kunskap om de genusbilder barn möter genom populärkultur ochförskollärares synsätt på genus genom populärkultur i förskolan. För att kunna besvara arbetets frågeställningar har två kvalitativa intervjuer gjorts med två förskollärare samt en bildanalys av en populär barnbok. LÄS MER

 5. 5. "A Penny For The Ear, How Much For The Rest?"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elisabeth Lindström; [2017]
  Nyckelord :Social Constructionism; Female Prostitution; Male Prostitution; Prostitution; Pretty Woman; American Gigolo; Film; Semiotics; Gender; Sexuality; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur prostitution porträtteras i filmerna American Gigolo (1980) och Pretty Woman(1990). Analysen tittar både på kvinnlig såväl som manlig prostitution. Genom social konstruktionsteori analyseras hur dessa filmer relaterar till verkligheten och populärkultur. LÄS MER