Sökning: "populärkultur i grundskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden populärkultur i grundskolan.

 1. 1. Impopulär skola : En studie i hur den svenska skolan har använt sig av populärkultur i undervisningen 1919-2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Olsson; [2015]
  Nyckelord :Popular culture; Cultural hegemony; Populärkultur; kulturell hegemoni; Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919; Läroplan för grundskolan; Läroplan för grundskolan; förskoleklassen och fritidshemmet 2011.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to use a qualitative method to investigate the Swedish curriculums of 1919, 1962 and 2011 in search of attitudes and different usages of the popular culture of the time. To reach these conclusions Antonio Gramsci’s theories about cultural hegemony have been applied to prove how the superior classes, in this study these classes are represented by the Swedish school as an institution, use popular culture to maintain sovereignty of the lower classes. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers användande av populärmusik. En kvalitativ studie av hur pedagoger använder populärmusik som ett pedagogisk redskap.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :valbone bardhi; Meiyung Wang; Katerine Arvidsson; [2014]
  Nyckelord :Populärkultur; populärmusik; musik; sociokulturell;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vårt syfte med den här studien är att undersöka hur populärmusik används i förskolan och skolan. Vårhuvudfråga är främst att ta reda på vilket sätt våra informanter anser att populärmusik är ett bra redskap i derasverksamhet. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi använt oss av intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Engelska utanför och i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ron Duthie; [2010]
  Nyckelord :skolengelska; fritidsengelska; språkbad; populärkultur; lingua franca.;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie är att undersöka relationen mellan några av de engelska texter elever på grundskolan i årskurs 8 möter i sin vardag och de texter de möter i skolans engelskundervisning och vad det kan få för betydelse för undervisningen i skolan.Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen:• Vilka olika slags engelska texter möter elever i sin vardag?• Vilka slags texter möter de i skolans undervisning?• Vilka likheter och olikheter finns det mellan den engelska eleven möter utanför skolan med den engelska de möter i skolan?• Vilka fördelar och nackdelar finns det med att eleverna möter mycket engelska utanför skolan? • Vilka kan konsekvenserna tänkas bli för undervisningen i engelska i skolan? Den metod jag använde mig av var en enkätundersökning med 22 elever från ”Fast Track-klass” årskurs 8 klass och sedan jämföra resultat med en undersökning som Skolverket genomfört och som heter English – here and there and everywhere. LÄS MER

 4. 4. ”Det finns så mycket att välja från nu för tiden…” – om svensklärares val av texter till undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Persson; [2007]
  Nyckelord :medvetenhet; populärkultur; svensklärares val av texter; värderingar;

  Sammanfattning : Det ökade medieflödet och har gjort att svensklärare har ett allt större utbud av texter att ta ställning till. Skolan har beskyllts för att ha ett dualistiskt synsätt på högkultur och populärkultur, skola och fritid. LÄS MER