Sökning: "populärkultur kön"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden populärkultur kön.

 1. 1. Vaiana - en ny sorts Disneyprinsessa? En genusanalys av Vaiana ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Ljungberg; Rebecka Wallentin; [2019]
  Nyckelord :barndom; Disney; genus; identitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : I denna studie har filmen Vaiana (2016) analyserats ur ett genusperspektiv med inslag av barndomssociologiska definitioner av barn, barndom och populärkultur. Syftet med denna studie är att ur ett vuxet perspektiv och ur barns perspektiv analysera hur genus framställs i Vaiana. LÄS MER

 2. 2. Bland Aliens, Robotar & Normbrott : En queerteoretisk analys av framställningen av köns-, genus- & sexulitetsnormer genom Prince Robot IV i science fiction-serietidningen Saga

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Felicia Rydin; [2019]
  Nyckelord :Saga; science fiction; serietidningar; image comics; populärkultur; genus; genusvetenskap; queer; maskulinitet; queerteori; heteronormativitet;

  Sammanfattning : I denna studie granskas science fiction-serietidningen Saga utifrån dess upprätthållande eller brytning av traditionella normer kring sexualitet, kön och genus utifrån både normer inom science fiction men även vårt samhälles normer. Syftet med denna uppsats är att att undersöka Sagas framställning i media som ett normbrytande och nytänkande medium och undersöka om denna kategorisering faktiskt stämmer överens med seriens innehåll och berättelse. LÄS MER

 3. 3. Vem kan bli rockstjärna? : En kvalitativ innehållsanalys av genus inom musikjournalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Linn Koch-Emmery; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; genus; musikjournalistik; populärmusik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur musikjournalistik framställer manliga och kvinnliga artister inom genren rockmusik i syfte att undersöka hur dessa representeras i förhållande till deras kön. Studiens material baseras på sammanlagt tio artiklar från magasinen Pitchfork och Rolling Stone Magazine. LÄS MER

 4. 4. Filmindustrin och publiken : En kvantitativ innehållsanalys av karaktärer från de mest populära filmerna under 2018 ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ester Weismann; Emilia Hammarlund; [2019]
  Nyckelord :gender; popular culture; stereotypes; representation; kön; populärkultur; stereotyper; representation;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to look at the representation of males and females in movies and analyse whether it may be problematic in an audience perspective[EW1] . Problematic in that sense that the film industry is governed by, possibly also governing, the contemporary values and beliefs of the society. LÄS MER

 5. 5. Barns populärkultur i läsfrämjande syfte : Kvalitativ studie om läsfrämjande arbete på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Tisell Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Populärkultur; barns populärkultur; fritidshem; läsfrämjande aktiviteter; läsfrämjande arbete.;

  Sammanfattning : Children´s popular culture for reading purposes, Qualitative study on reading promotion work at the leisure center Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barns populärkultur och dess betydelse för läsfrämjande aktiviteter. Fritidshemmet ska utöver att erbjuda barnen en meningsfull fritid även stimulera elevernas utveckling och lärande samt behandla det centrala innehållet i Språk och kommunikation. LÄS MER