Sökning: "populärlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet populärlitteratur.

 1. 1. Svenskars attityd till populärlitteratur : En kvantitativ studie om dagens attityd gentemot populärlitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Wahlquist; [2023]
  Nyckelord :Populärlitteratur; finlitteratur; attityd; kön; mängd läsning; omnivoritet;

  Sammanfattning : Populärlitteratur har länge ansetts vara sämre än finlitteratur och därmed fått en lägre status. Detta resulterade i att människor fick en negativ attityd gentemot denna litteratur, och tog därför avstånd från den. Attityden gentemot populärlitteratur har dock förändrats på senare tid. LÄS MER

 2. 2. Svenska ljudboksälskares passioner och frustrationer : en möjlighet för smalare kvalitetslitteratur i de digitala strömningstjänsterna?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Niklas Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Ljudbok; digitala strömningstjänster; kvalitetslitteratur; materialitet; digitalisering; artificiell intelligens; metadata; personalisering;

  Sammanfattning : I den allmänna debatten framförs ofta åsikten att ljudbokens popularitet i kombination med de digitala strömningstjänsternas kommersiella genomslag leder till en förflackning av vår litteraturkonsumtion och hotar den smalare, kvalitativa, litteraturens position och existens. Deckare, feelgood och romance dominerar idag lyssningen i strömningstjänsterna, men beror skillnaden i konsumtionsmönster på ljudboken som modalt format eller finns det andra förklaringsmodeller? Är denna form av litteraturkonsumtion ett substitut för läsning av tryckta böcker, eller är den primärt inkrementell? Kan det i själva verket finnas ett positivt motnarrativ där ljudbokens materialitet öppnar upp möjligheter till nya litterära uttryck och sätt att konsumera litteratur som kan bidra till att både bredda och fördjupa det litterära fältet? I denna framställning diskuteras dessa frågar med hjälp av en tvärvetenskaplig ansats, där tidigare forskning och teoretiska perspektiv kombineras med empiriskt material: en enkätundersökning i Facebookgruppen ”Vi som älskar ljudböcker” som genomfördes i februari 2023 samt aktuella exempel från de ledande svenska strömningstjänsterna. LÄS MER

 3. 3. "Utan läsande urartar demokratin" : Det kulturpolitiska arbetet med litteraturförmedling och läsfrämjande för den vuxna läsaren mellan 2011 och 2021

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emilia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Kulturpolitik; litteraturpolitik; icke-läsare; läsovana; vuxna läsare; läsfrämjande; litteraturförmedling; litteraturdidaktik; axiologi; litteratursociologi; värde; värdering; innehållsanalys; receptionsteori; receptionsforskning; responsteori; bokmarknad; kvalitetslitteratur; populärlitteratur;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks den vuxna icke-läsarens plats i det kulturpolitiska arbetet rörande litteraturförmedling och läsfrämjande under åren 2011-2021. Läsforskningen och kulturpolitikens arbete med litteratur och läsning fokuserar idag till stora delar på gruppen barn och unga. LÄS MER

 4. 4. Populärlitteraturen i svenskundervisningen : Att ta vara på elevers fritidsläsning av skönlitteratur i gymnasieskolans litteraturundervisning

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Svensson; [2022]
  Nyckelord :populärlitteratur; läsvanor; fritidsläsning; svenskundervisning; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på vad för typ av böcker ungdomar väljer att läsa på sin fritid, och varför, för att sedan använda detta resultat i en diskussion kring hur lärare kan ta tillvara elevers fritidsläsning för att öka läsmotivationen. En hypotes som föregick studien var att ungdomar främst läser populärlitterära böcker, vilket också visade sig stämma i min undersökning. LÄS MER

 5. 5. Träd som inte tycker om främlingar : En metaforanalys av passager från Sagan om Ringen ur ett förundransperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Arvid Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Tolkien; Metaphor; Mythology; Wonder; Scandinavian; Swedish; English; Popular literature; Tolkien; Metafor; Mytologi; Förundran; Skandinavisk; Svensk; Engelsk; Populärlitteratur;

  Sammanfattning : This study seeks to examine whether the language in The Lord of the Rings books by J.R.R. Tolkien could potentially lead Swedish readers to emotional experiences of wonder while reading these stories. LÄS MER