Sökning: "portabelt ekolod"

Hittade 1 uppsats innehållade orden portabelt ekolod.

  1. 1. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

    Författare :Gordon Lindau; [2022]
    Nyckelord :batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

    Sammanfattning : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. LÄS MER