Sökning: "positionspreferenser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet positionspreferenser.

  1. 1. CENTER-STAGE EFFECT OCH AFFECT HEURISTIC: VAD MOTIVERAR BESLUT ONLINE? En undersökning om vikten av positionering och affektionsskapande markörer på nästintill identiska alternativ

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Linn Englund; Emma Nordqvist; [2018-07-04]
    Nyckelord :Center-stage effect; Affect heuristic; positionering; affektion; beslutsfattande; e-handel; positionspreferenser; online;

    Sammanfattning : Olika positioneringar av identiska och nästintill identiska objekt har visats ha en avgörande roll för preferenser och därmed beslutsfattande. Det har länge diskuterats vilken position som är mest prefererad vid olika typer av beslutssituationer och forskare är oeniga. LÄS MER