Sökning: "positiv kritik"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden positiv kritik.

 1. 1. Éclatians Assemble! : Trygghet, kreativ utveckling och hierarkier i ett separatistiskt rum för musikproduktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2024]
  Nyckelord :Safe space; separatism; music production; gender; community; technology; creativity; performativity; Foucault; Butler; Trygga rum; frizon; separatism; musikproduktion; genus; community; teknik; kreativitet; performativitet; Focault; Butler;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker deltagarnas upplevelser av ett separatistiskt tryggt rum för musikproduktion, specifikt för tjejer, transpersoner och ickebinära personer. Målet är att förstå hur deltagandet i dessa rum påverkar individernas självkänsla och kreativa utveckling. LÄS MER

 2. 2. Skapa rörelse : En studie i underhållningsdesign och dekor som rör på sig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Gunséus; [2024]
  Nyckelord :Entertainment design; Moving props; Product Engineering Design; Animatronics; Design principles; Underhållningsdesign; Rörlig dekor; Teknisk Design; Animatronics; Designprinciper;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomfördes på ett företag som tillverkar dekor till nöjesindustrin ex. nöjesparker och eventbyråer. I dagsläget tillverkar företaget stillastående dekor, men har en vision att i framtiden bygga in olika sorters rörelser. LÄS MER

 3. 3. Spelifiering som verktyg för programmeringsundervisning i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Hällman; Noella Rahman; [2023]
  Nyckelord :Spelifiering; CodinGame; Programmering; Motivation;

  Sammanfattning : Gamification involves the use of game design features and methods in non-game situations to increase engagement and motivation, this is used within media technology and interaction design. Gamification has been used in a variety of fields, including marketing, productivity, healthcare, and education. LÄS MER

 4. 4. Svenskars attityd till populärlitteratur : En kvantitativ studie om dagens attityd gentemot populärlitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Wahlquist; [2023]
  Nyckelord :Populärlitteratur; finlitteratur; attityd; kön; mängd läsning; omnivoritet;

  Sammanfattning : Populärlitteratur har länge ansetts vara sämre än finlitteratur och därmed fått en lägre status. Detta resulterade i att människor fick en negativ attityd gentemot denna litteratur, och tog därför avstånd från den. Attityden gentemot populärlitteratur har dock förändrats på senare tid. LÄS MER

 5. 5. Avsatt för kommuner : En kvantitativ studie om hur kommuner förhåller sig till redovisningsval kopplat till avsättningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elias Viklund; Olof Johansson; [2023]
  Nyckelord :Municipal accounting; Provisions; RKR Recommendation 9; Institutional theory; Positive Accounting Theory; Discretionary accruals; Kommunal redovisning; Avsättningar; RKR Rekommendation 9; Institutionell teori; Positiv redovisningsteori; Uppskattningar och bedömninar;

  Sammanfattning : Titel: Avsatt för kommuner - En kvantitativ studie om hur kommuner förhåller sig till redovisningsval kopplat till avsättningar Författare: Olof Johansson och Elias Viklund Handledare: Torbjörn Tagesson  Bakgrund: Kommunal redovisning regleras av kommunal redovisningslag och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Likt privat sektor upprättas den finansiella redovisningen baserat på bokföringsmässiga grunder vilket skapar ett tolkningsutrymme för uppskattningar och bedömningar. LÄS MER