Sökning: "positiv pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 506 uppsatser innehållade orden positiv pedagogik.

 1. 1. Programmering i matematikundervisningen : Vilka effekter har programmering på elevers lärande i matematikundervisningen i lägre åldrar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Robin Jern; Emelie Gröndahl; [2019]
  Nyckelord :programmering; matematik; problemlösning; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka fördelar det finns med att implementera programmering i matematikundervisningen. För att ta reda på detta har vi letat fram ett flertal olika studier som berör programmering inom skolväsendet på något sätt. LÄS MER

 2. 2. Det outtalade. Uppmärksammas och bemöts tyst maktspel i skolan och på fritids? : En fältstudie av kroppsspråk på lågstadiet: Hög- och lågstatusspel och Härskartekniker samt deras Motstrategier och alternativ som Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margot Lande; [2019]
  Nyckelord :Non Verbal Communication; Elementary school; After-school programme; Master Suppression Techniques; Counter-strategies; High and Low status swing; Low Arousal Approach; positioning; interaction; pedagogics; power relations.; Bekräftartekniker; fritidshem; härskartekniker; hög- och lågstatusspel; ickeverbal kommunikation; kroppsspråk; kränkning; lågaffektivt bemötande; pedagogik; makt; motstrategier; relationsskapande.;

  Sammanfattning : Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze interaction between young children and between them and their educators focusing on power relations shown by non verbal communication. LÄS MER

 3. 3. ”Jag kan skapa bokstäver i lera” : Åtta pedagogers syn på estetiska uttrycksformer i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Sofia Gabrielsson; Christina Schultz; [2019]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; positiv lärandeidentitet; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Examensarbetet handlar om estetiska uttrycksformer och vilken roll de har i barns lärande. Tidigare forskning visar att de estetiska formerna både är ett lärande i sig men också att de ibland kan vara som ett hjälpmedel till att lära sig saker utifrån en form som känns trygg för barnet. LÄS MER

 4. 4. Digitalt berättande och dess inverkan på grundskoleelevers skrivförmågor : – En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Knuthammar; Petra Grönqvist; [2019]
  Nyckelord :Digitalt berättande; skrivande; grundskolan;

  Sammanfattning : Digitalt berättande har blivit en del av undervisningen i svenska de senaste åren. Än så länge verkar dock ingen omfattande forskning ha bedrivits i Sverige om hur arbetet med detta påverkar elevers skrivande. LÄS MER

 5. 5. Idrott, hälsa och betyg. : En studie av underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring idrott och hälsa på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Dobroniak Hubert; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa 1; gymnasiet; GY 11; elevers upplevelse; kvalitativa intervjuer; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Frågeställningarna som behandlas är: ”Hur upplever eleverna kursens innehåll i allmänhet och förhållandet mellan teori och praktik i synnerhet?”, ” Hur uppfattar eleverna kursens innehåll avseende hälsa och vad anser de själva är att ha god hälsa?” samt ”Vad lyfter eleverna fram som anledningar till att de inte fick godkänt i kursen?” Studien genomfördes med fyra kvalitativa intervjuer med fyra elever, två tjejer och två killar, som alla har fått underkänt i kursen Idrott och hälsa 1 på gymnasiet. LÄS MER