Sökning: "positiva kontraktsintresset"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden positiva kontraktsintresset.

 1. 1. Emissionsgarantiers rättsliga verkan. Utifrån NJA 2016 s. 107

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Alexandersson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att upprätthålla ett dynamiskt näringsliv och ge aktiebolag möjlighet att stärka sin finansiella ställning är nyemission ett vanligt inslag på marknaden. En nyemission som inte blir fulltecknad riskerar dock att skada det emitterande bolaget, dess aktieägare och andra parter med intressen i bolaget. LÄS MER

 2. 2. En förbindande obundenhet - Emissionsgarantier i ljuset av HD:s dom i mål nr T 3313-14

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Vinnerljung; [2016]
  Nyckelord :finansrätt; emissionsgaranti; T 3313-14.; teckningsutfästelse; bolagsrätt; emissionsgarantier; teckningsåtagande; Associationsrätt; Stand-by underwriting; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aktieteckning ska enligt ABL ske på en särskild teckningslista, och en aktieteckning som avviker från den föreskrivna formen är ogiltig. Löften att i framtiden teckna sig för aktier regleras däremot inte i lag. I rättsfallet NJA 1918 s. LÄS MER

 3. 3. Avbeställning i entreprenad - En undersökning av beställarens avbeställningsrätt enligt AB 04 samt därtill kopplade ersättningsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Avbeställningsrätt; Obligationsrätt; AB 04; Associationsrätt; Entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Commercial construction contracts are not defined in Swedish law. The term can be understood as a contract where the employer agrees to construct the works on the employer’s behalf and the latter retains the right to alter the commitment of the former during the term of the agreement. LÄS MER

 4. 4. Skadestånd vid offentlig upphandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linna Bjernestedt; [2011]
  Nyckelord :offentlig upphandling; skadestånd; avtal; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; direktupphandling; LOU; SkL; ersättning; positiva kontraktsintresset; myndighetsutövning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar leverantörers möjligheter till skadestånd vid offentlig upphandling. De frågor som kommer att behandlas är under vilka förutsättningar en leverantör har rätt till skadestånd enligt lag om offentlig upphandling (LOU), huruvida det är möjligt för en leverantör att grunda sin skadeståndstalan direkt på skadeståndslagen (SkL) samt hur skadeståndet ska beräknas. LÄS MER

 5. 5. De tillgängliga rättsmedlen vid offentlig upphandling ur ett civilrättligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Björk; [2007]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På 90-talet utfärdades ett antal EG-direktiv inom området offentlig upphandling. Dessa syftar till att förverkliga etableringsfriheten och den fria rörligheten av varor och tjänster genom att utsätta upphandlingar för en effektiv och icke-diskriminerande konkurrens. LÄS MER