Sökning: "positiva kontraktsintresset"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden positiva kontraktsintresset.

 1. 1. Emissionsgarantiers rättsliga verkan. Utifrån NJA 2016 s. 107

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Alexandersson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att upprätthålla ett dynamiskt näringsliv och ge aktiebolag möjlighet att stärka sin finansiella ställning är nyemission ett vanligt inslag på marknaden. En nyemission som inte blir fulltecknad riskerar dock att skada det emitterande bolaget, dess aktieägare och andra parter med intressen i bolaget. LÄS MER

 2. 2. En förbindande obundenhet - Emissionsgarantier i ljuset av HD:s dom i mål nr T 3313-14

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Vinnerljung; [2016]
  Nyckelord :finansrätt; emissionsgaranti; T 3313-14.; teckningsutfästelse; bolagsrätt; emissionsgarantier; teckningsåtagande; Associationsrätt; Stand-by underwriting; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Aktieteckning ska enligt ABL ske på en särskild teckningslista, och en aktieteckning som avviker från den föreskrivna formen är ogiltig. Löften att i framtiden teckna sig för aktier regleras däremot inte i lag. I rättsfallet NJA 1918 s. LÄS MER

 3. 3. En valmöjlighet mellan hävning och ogiltighet vid aktiebolagsförvärv? - ur ett ersättningsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Henric Olsson; [2015]
  Nyckelord :Invalidity of contracts; cancelation of contracts; right of choice; Ogiltighet; hävning; valrätt; aktiebolagsförvärv;

  Sammanfattning : Det kan idag vid förvärv av aktiebolag uppkomma situationer där rekvisiten för både ogiltighet, enligt avtalslagen, och hävning, enligt köplagen, är uppfyllda. Frågan blir då huruvida part har en möjlighet att välja vilket institut denne vill använda sig av för att försöka få rättelse för det fel denne anser är begånget. LÄS MER

 4. 4. Avbeställning i entreprenad - En undersökning av beställarens avbeställningsrätt enligt AB 04 samt därtill kopplade ersättningsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Avbeställningsrätt; Obligationsrätt; AB 04; Associationsrätt; Entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Commercial construction contracts are not defined in Swedish law. The term can be understood as a contract where the employer agrees to construct the works on the employer’s behalf and the latter retains the right to alter the commitment of the former during the term of the agreement. LÄS MER

 5. 5. Skadestånd vid avbruten offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Mattias Olsson; Roy Ahl; [2014]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; skadestånd;

  Sammanfattning : Skadeståndsparagrafen i LOU stadgar att en upphandlande myndighet som brutit mot bestämmelserna i lagen, ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör. En förfördelad leverantör ska påvisa i) ärendehanteringsfel, ii) skada samt iii) adekvat kausalitet mellan i) och ii) för att skadestånd ska kunna utgå. LÄS MER