Sökning: "positiva saker med demokrati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden positiva saker med demokrati.

  1. 1. Elevers tankar om deras eget inflytande i klassrummet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Terese Lindqvist; Sara Olsson; [2011]
    Nyckelord :medbestämmande; elevinflytande; demokrati; svenskämnet;

    Sammanfattning : Vårt examensarbete handlar om elevers upplevelser och tankar kring inflytande, medbestämmande och demokrati i skolan. Vi har lämnat ut enkäter och intervjuat i två klasser från två olika skolor. LÄS MER