Sökning: "positivism och hermeneutik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden positivism och hermeneutik.

 1. 1. Regelefterlevnad gentemot LOU : En utmaning för stor för svenska sekundärkommuner?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Arvid Solsjö; Andreas Melin; [2018]
  Nyckelord :Agency Theory; Public Procurement; Compliance; Non-compliance; Value for Money; Secondary Municipalities; Agentteori; Offentlig Upphandling; Regelefterlevnad; Bristande Regelefterlevnad; Value for Money; Sekundärkommuner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2015 gjordes upphandlingspliktiga inköp för cirka en sjättedel av Sveriges BNP vilket visar på de betydande pengabelopp som upphandlingsförfarandet innefattar. Samtidigt är det också ett stort antal organisationer som är berörda av upphandlingslagstiftningen där bland annat Sveriges sekundärkommuner ingår som en del av organisationerna. LÄS MER

 2. 2. Produktutvecklingav friktionssvetshuvuden genom K-FMEA och DFA2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alexander Wikdahl; Andreas Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Product Development; FMEA; K-FMEA; DFA; DFA2; Friction Stir Welding; produktutveckling; FMEA; K-FMEA; DFA; DFA2; friktionssvetsning; FSW;

  Sammanfattning : I och med ökad konkurrens och ökade kundkrav behöver företag bedriva produktutveckling med en rapid approach. ESAB:s sätt att svara upp mot dessa krav har resulterat i ett brett produktsortiment av friktionssvetshuvuden. Deras långsiktiga mål är därför att inrätta en ny standard för att reducera kostnader. LÄS MER

 3. 3. Mål och medel - Faktorer i konflikt? : synen på kunskap i kursplaner för Religionskunskap i Lpf94 och gy2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Jessica Johansson; [2010]
  Nyckelord :Styrdokument; Lpf94; Gy2011; Kursplan; Ämnesplan; Religionskunskap; Positivism; Hermeneutik; Lära om; Lära av; Kunskapssyn; läroplansforskning;

  Sammanfattning : Jag har i denna analys granskat den nuvarande kursplanen för religionskunskap på A- och B-nivå för gymnasieskolan tillhörande Lpf94 samt remissen på ämnesplan för religionskunskap kurs 1 och 2 som är en del i Gy2011. Granskningen är gjord utifrån vilken kunskapssyns som kan skönjas i de båda styrdokumenten. LÄS MER

 4. 4. En granskning av gränserna mellan finansiell rådgivning och revision

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Maria Gruvholm; Andreas Wester; [2007]
  Nyckelord :revision; finansiell rådgivning; företagsekonomi;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi granskat de två yrkena rådgivare och revisor för att se vad yrkena innebär. Vi har använt oss av sekundärdata och på så sätt försökt att skaffa oss en bild av hur yrkena ser ut. Vi har sedan läst och analyserat rättfall för att se hur domarna har fallit inom respektive yrkesområde. LÄS MER

 5. 5. Ideal och praktik : en studie av Skogsvårdsstyrelsens metodik för att avsätta skyddsvärd skog

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Helga Ahl; [2005]
  Nyckelord :Biotopskydd; Naturvårdsavtal; Biologisk mångfald; Levande skogar;

  Sammanfattning : För miljökvalitetsmålet Levande skogars första delmål, Långsiktigt skydd av skogsmark, finns fyra indikatorer utvalda för att kunna utvärdera arbetet som bedrivs för att uppnå målet. Av dessa fyra indikatorer ligger två: biotopskydd och naturvårdsavtal, under Skogsvårdsstyrelsernas ansvar. LÄS MER