Sökning: "post-PHV"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet post-PHV.

  1. 1. Very Heavy Resisted Sprint Training for Adolescent Football Players : A training intervention on acceleration, sprint and jump performance in late pubertal adolescent athletes

    Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Mikael Derakhti; [2018]
    Nyckelord :Resisted sprint training; Very heavy resisted sprint training; Sprint training; Speed; Power; Youth football; Youth Soccer; Football; Soccer; Specific resistance training; Biological age; mid-PHV; post-PHV; PAH; Belastad sprintträning; Väldigt tungt belastad sprintträning; Sprintträning; Snabbhet; Effektutveckling; Fotboll; Ungdomsfotboll; Specifik styrketräning; Biologisk ålder;

    Sammanfattning : Abstract Aim The main purpose of this study was to investigate and compare the effects of a very heavy resisted sprint training regimen and a unresisted sprint training regimen on sprint, acceleration and jump performance in late pubertal adolescent football (soccer) players at mid- to post-PHV and >95% PAH. Method In total 27 male football players were recruited as volunteer participants. LÄS MER