Sökning: "post-sternotomy pain"

Hittade 1 uppsats innehållade orden post-sternotomy pain.

  1. 1. Rörelserädsla, tidigare fysisk aktivitetsnivå och bröstsnittsmärtans samband med fysisk aktivitet hos inneliggande hjärtopererade patienter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

    Författare :Ida Kronqvist; Evelina Karlsson; [2019]
    Nyckelord :Sternotomy; physical activity; kinesiophobia; post-sternotomy pain; Sternotomi; fysisk aktivitet; rörelserädsla; bröstsnittsmärta;

    Sammanfattning : Bakgrund: På Akademiska sjukhuset i Uppsala genomförs ungefär 700 hjärtoperationer varje år. Efter en hjärtoperation är det av stor vikt att patienterna är fysiskt aktiva för att minska risken för postoperativa komplikationer. LÄS MER