Sökning: "postkolonial feministisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden postkolonial feministisk teori.

 1. 1. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 2. 2. Ett maskulint EU? En feministisk diskursanalys av den Europeiska unionens gemensamma globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik

  L1-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mimmi Edberg; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Feminism; postkolonial teori; maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; militarism och säkerhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den feministiska forskningen menar att institutioner som har en identitetskonstruktion som präglas av maskulina normer skapar en institution som är mer benägna att svara på problem med militära styrkor och våld. Syftet med denna uppsats är därför att försöka urskilja den diskursiva framställningen av maskulina normerna i EU:s policydokument som behandlar den gemensamma Europeiska globala strategin för utrikes- och säkerhetspolitik. LÄS MER

 3. 3. Den värdefulla kanon : En studie av den litterära kanon som förmedlare av nationella värden och som ett medium för gemensam kulturell identitet i skola och utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Veronica Söderlund; [2018]
  Nyckelord :intersektionalitet; kanon; kanondebatten; Kristdemokraterna; kulturarv; litterära urval; skolans värdegrund;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att pröva det som antas vara det svenska litterära kulturarvets eventuella gestaltningar av gemensamma nationella värden. Detta görs med utgångspunkt och bakgrund i den politiska debatten kring förslaget om införandet av en nationell litterär kanon i skolan. LÄS MER

 4. 4. Identitet, makt och drama : en undersökning av DRACON-programmet i Sverige ur ett normkritiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Bild- och dramapedagogik

  Författare :Matilda Hawerman; [2017]
  Nyckelord :identity; power; privilege; Drama in Education; DRACON International; queer pedagogy; critical pedagogy; queer theory; feminist theory; postcolonial theory; intersectionality; text analysis; DRACON Sweden; identitet; makt; dramapedagogik; DRACON International; normkritisk pedagogik; kritisk pedagogik; queerteori; feministisk teori; postkolonialism; intersektionalitet; textanalys; DRACON i skolan;

  Sammanfattning : Den här studien vill bidra med kunskap kring normkritisk pedagogik inom dramapedagogiken i Sverige. Det genom att belysa det svenska DRACON-projektet ur ett normkritiskt perspektiv. Det svenska DRACON-projektet är en del av det internationella DRACON-projektet vars övergripande syfte var att bygga  en bro mellan drama och konflikthantering. LÄS MER

 5. 5. ”Han sa att det är som Arlamjölk och någon annan sorts mjölk. Båda är mjölk men folk föredrar Arla.” : En kvalitativ intervjustudie med nyanlända kvinnliga akademiker om arbetsintegration i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Malin Averstad Ryd; [2016]
  Nyckelord :Genusvetenskap; integration; arbete; arbetsmarknad; kvinnor; migranter; akademiker; ’svenskhet’; postkolonial feministisk teori; kropp; rum;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att, genom kvalitativa intervjuer, lyfta fram och undersöka fyra nyanlända kvinnliga akademikers erfarenheter av arbetsintegration i Sverige. Vilka hinder och möjligheter det innebär samt hur dessa förstås i relation till föreställningar om ’svenskhet’? Studien vilar på ett postkolonialt feministiskt teoretiskt ramverk med fokus på materiellt skillnadsskapande och ’svensk’ identitet samt en forskningsbakgrund som belyser utlandsfödda kvinnor som en marginaliserad grupp på svensk arbetsmarknad. LÄS MER