Sökning: "postkolonial feministisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden postkolonial feministisk teori.

 1. 1. The People v. The Terminator

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Lotta Eliason; [2021]
  Nyckelord :The ICC; Sexual violence; Victim’s Credibility; Post-colonial theory; Feminist Epistemology; Internationella brottmålsdomstolen Sexuellt våld; brottsoffers kredibilitet; Postkolonial teori; Feministisk Epistemologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis containing a thematic text analysis of trial documents from the International Criminal Court (ICC) in the case of The Prosecutor v. Bosco Ntaganda. Mr. Ntaganda is up to the present the only one who has been convicted of rape and sexual slavery in the context of war crimes and crimes against humanity by the ICC. LÄS MER

 2. 2. DEN ANDRA KVINNAN I POLITIKEN : Hur kvinnliga politiker av utomeuropeiskt ursprung framförs av media i det postkoloniala Sverige – En undersökning av bilden om Nyamko Sabuni

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Maryam Jasim; [2021]
  Nyckelord :postkolonial feministisk teori;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning av hur kvinnliga politiker av annan än europeisk etnicitet framställs av media i det postkoloniala Sverige. Syftet är att skildra hur etnicitet, klass och kön spelar roll inom arenan för svensk politik, men främst hur dessa faktorer ligger som grund under ytan vid den allmänna uppfattningen av dem utomeuropeiska kvinnorna i svensk politik. LÄS MER

 3. 3. Finns det skillnad i den mediala framställningen av hedersrelaterat våld och våld i nära relationer? : En diskursanalys av svenska dagstidningars inverkan och rapportering av hedersrelaterat våld och våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ami Orrgren; [2021]
  Nyckelord :Honour-related violence; domestic violence; men s violenve against women; discourse analysis; post-colonial feministic theory; Swedish newspapers; Hedersrelaterat våld; våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; diskursanalys; postkolonial feministisk teori; svenska dagstidningar;

  Sammanfattning : Genom användning av diskursanalys ämnar denna studie besvara följande frågor: ”Hur framställs skillnaderna och likheterna mellan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, och hur betraktas de som olika fenomen?” samt ”Hur kan synen av olika kulturer påverkas genom att definiera våldet på olika sätt?”. För att besvara dessa frågor har 29 tidningsartiklar om våld i nära relationer och 61 artiklar om hedersrelaterat våld som skrivits i svenska dagstidningar mellan åren 2002 och 2021 samlats in. LÄS MER

 4. 4. Hur görs jämställdhet i Sverige? : En analys av den svenska jämställdhetspolitiken mellan 2014 och 2019 utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jasmin Doreen Lind; [2020]
  Nyckelord :critical policy analyses; feminist government; gender equality; Gender Equality Politics; Postcolonial Feminist Theory; neo-liberalism; Norms of Honor; Swedishness; What´s the problem represented to be?; WPR; kritisk policyanalys; feministisk regering; jämställdhet; jämställdhetspolitik; postkolonial teori; postkolonial feministisk teori; nyliberalism; hedersnormer; svenskhet; What´s the problem represented to be?; WPR;

  Sammanfattning : The starting point of this thesis is that gender equality should be studied as an empirical field. After the Swedish general election in 2014 the newly formed government proclaimed itself to be the world’s first feminist government. LÄS MER

 5. 5. Förtryck eller frihet? : En kritisk diskursanalys av slöjan och slöjbärare i svensk media från 2018-2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Strid; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; slöjan; slöjdebatten; kritiskt diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur den muslimska slöjan och slöjbäraren framställs i artiklar från de rikstäckande dags- och kvällstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Jag har genom att använda kritisk diskursanalys synliggjort vilka diskurser som finns i 15 utvalda artiklar från ovanstående medier under 2018-2019. LÄS MER