Sökning: "postkolonial teori konst"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden postkolonial teori konst.

 1. 1. Mellanförskap en ambivalens mellan kultur, estetik och konst : En postkolonial studie av mellanförskapserfarenheter inomkonstnärliga högskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Atorina Adam; [2022]
  Nyckelord :Mellanförskap; postkolonialism; socialkonstruktionism; vita blicken; estetiska preferenser;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa upplevelser av att leva i ett s.k. mellanförskap och därtill attstudera vid konstnärliga utbildningar. Detta analyseras med stöd av postkolonial teori. LÄS MER

 2. 2. Paul Gauguin och den koloniala blicken : En receptionsanalys av Paul Gauguins konst i Sverige år 1926 och 1970

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Miriam Ilorah; [2017]
  Nyckelord :Gauguin; Postkolonialteori; receptionsanalys;

  Sammanfattning : This study is about the reception of Paul Gauguin’s art in Sweden in 1926 and 1970. I chose these dates because of the exhibitions displaying Gauguin’s art in Stockholm then, as it is the reception in Sweden I’m concerned with. The reception will be examined by studying relevant material as exhibition catalogues and newspaper articles. LÄS MER

 3. 3. Icke -västerländsk konst : En exotisk föreställning eller en fabrikation/konstruktion? En analys av Africa Remix i ljuset av den postkoloniala teoribildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Katarina Rudling; [2012]
  Nyckelord :Postkolonial teori; icke-västerländsk konst; Africa Remix; Representation; Konstmuseum;

  Sammanfattning : AbstraktLiksom skolan utgör en arena för alltmer pluralistiska elevgrupper med vitt skilda erfarenheter strävar konstmuseer idag efter att vara en representativ arena för en alltmer globaliserad konstvärld. Den problematik de står inför, samt hur de hanterar den då de arbetar för att inte reproducera en normerad maktrelation mellan västerlandet och resten av världen är kärnan i mitt arbete. LÄS MER

 4. 4. Skillnaden mellan konstnärer och konstnärer : En studie om vilken roll den icke västerändske konstnären har i det svenska kulturlivet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Josefin Björk; Carolin Lindholm; [2008]
  Nyckelord :Icke västerländsk; svenskt kulturliv; konst;

  Sammanfattning : I vår uppsats vill vi belysa de icke västerländska konstnärernas roll i det svenska kulturlivet. Med hjälp av en postkolonial teori vill vi titta närmare på hur de och deras konst bli bemött och vilka förutsättningar de har att verka inom kultursektorn på samma villkor som de etniskt svenska konstnärerna. LÄS MER