Sökning: "postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet postkolonialism.

 1. 1. Den etablerade kunskapens makt – en studie av icke-västerländsk litteratur i litteraturläromedel för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elias Björberg; Jonas Bengtsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :läromedelsanalys; icke-västerländsk litteratur; svenskundervisning; postkolonialism; kvantitativ analys; innehållsanalys; performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den icke-västerländska respektive västerländska fördelningen av litteraturi gymnasieundervisningens litteraturstudier. I syfte att utreda på vilket sätt icke-västerländsklitteratur framställs i svenskämnets läromedel studeras tre läroböcker från olika årtiondensom behandlar just ämnesområdet litteratur. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterares och HVB-personalens erfarenheter av arbete med ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Cemile Dogan; Lawen Hassan; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied children; municipal social workers; cultural competence; cooperation between authorities; HVB; Ensamkommande barn; socialsekreterares kompetens; kulturkompetens; samarbete mellan myndigheter; HVB;

  Sammanfattning : Syften med studien var att undersöka och få en fördjupad förståelse kring socialsekreterares kompetens i arbetet med ensamkommande barn, detta utifrån socialsekreterare och HVB- personalens perspektiv. Studien undersökte även vikten av kulturkompetens och hur samarbetet fungerade mellan aktörerna. LÄS MER

 3. 3. Vem, vad, varför? : En läromedelsanalys om förekomsten av icke-västerländska skönlitterära författarskap och deras funktion i gymnasiets svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Monica Åberg; Sophie Tidén; [2021]
  Nyckelord :eurocentrism; gymnasiet; icke-västerländska författare; kanon; läromedelsanalys och svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka om och hur läromedel i svenska på gymnasiet ger möjligheter att bemöta läroplanens krav kring kulturell mångfald i samband med undervisning om och läsning av skönlitteratur. Metoderna som har använts är kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. LÄS MER

 4. 4. Masthuggets asociala : En postkolonial analys av Zac O´Yeahs Tandooriälgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :david gottfridson; [2021]
  Nyckelord :Zac O´Yeah; Postkolonialism; Otherness; Mimicry; Tandooriälgen;

  Sammanfattning : In this study, I analyze Zac O´Yeah´s novel Tandooriälgen (2006) and discuss how it relates to postcolonial theory and terms like otherness and mimicry. The novel takes place in a not so distant future, where Sweden and Europe have joined the Asian Union which is governed by India. LÄS MER

 5. 5. Att läsa mellan raderna : En utvärdering av Immortal Techniques raptexter som postkolonial teori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jonathan Nordmark; [2021]
  Nyckelord :postcolonialism; colonialism; hiphop; rap; Spivak; postkolonialism; kolonialism; hiphop; rap; Spivak;

  Sammanfattning : In this essay, I am analyzing hip hop lyrics from Immortal Technique. The main focus is to connect the context of the lyrics to postcolonial theory. LÄS MER