Sökning: "postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet postkolonialism.

 1. 1. Det är bara ett språk jag inte har En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare ur ett deltagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Stoetzer; [2022-02-17]
  Nyckelord :SFI; deltagarperspektiv; integration; erkännande; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare beskrivs av tidigare deltagare efter ett visst antal år i Sverige, utifrån en distans till upplevelsen. Materialet utgjordes av sex personer födda i mellanöstern med eftergymnasial utbildning från sitt ursprungsland, vilka har levt i Sverige mellan fyra till sex år efter avslutad SFI-utbildning. LÄS MER

 2. 2. Interkulturella interaktioner : ”Vi” och ”de andra” i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Wenche Gröndahl; Annie Larsson; [2022]
  Nyckelord :historia; interkulturell pedagogik; interkulturalitet; mångkulturalitet; historiemedvetande; postkolonialism; normalitet; ”vi” och ”de andra”;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och kritiskt analysera historielärares tal om sin undervisning i relation till läroplanens mål om historiemedvetenhet, kulturmöten och mångfald för historia i årkurs 6. Genom att fördjupa oss i lärarnas utsagor har det varit möjligt att definiera ett antal diskurser i historielärares tal om sin undervisning i årskurs 4–6. LÄS MER

 3. 3. Om representation av hudfärg i bilderböcker : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Marsango Amanda; [2022]
  Nyckelord :Vithetsnorm; representation; hudfärg; porträttering; annorlundagörande; annanhetsdiskurs; postkolonialism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur representation av svart och brun hudfärg ter sig i populära bilderböcker. Detta avseende förekomst av antalet karaktärer men även avseende porträttering och karaktärsskildring. LÄS MER

 4. 4. Identitet och försoning : En narrativ analys av hur försoningsprocessen samt relationen mellan identitet och försoning i Rwanda efter folkmordet 1994 gestaltas i Netflix-serien Black Earth Rising (2018)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sandra Sjödén; [2022]
  Nyckelord :Identitet; Försoning; Black Earth Rising 2018 ; Rwanda; Postkolonialism; Religionsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur försoningsprocessen efter folkmordet i Rwanda 1994 framställs i Netflix-serien Black Earth Rising (2018) samt hur relationen mellan identitet och försoning gestaltas. De identitetsmarkörer som behandlas är hutu/tutsi samt västerländsk/afrikan. LÄS MER

 5. 5. Mediekonstruktionen av King & Floyd : Diskurser då och nu i svensk rapportering om polisbrutalitet mot afroamerikaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Forslund Alexander; [2022]
  Nyckelord :Journalistik; diskurs; rasism; demonstrationsbevakning; postkolonialism.;

  Sammanfattning : The studied phenomenon is that of police brutality against African Americans, along with the adjacent demonstrations and civil mobilizations that were born out of said phenomenon. This study set out to unveil the way in which Swedish print journalism has constructed the brutal beating of Rodney King and the death of George Floyd, along with the social response following those events. LÄS MER