Sökning: "postoperativ återhämtning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden postoperativ återhämtning.

 1. 1. OFRIVILLIGT MEDVETEN Patienters erfarenheter av intraoperativ awareness i samband med generell anestesi och dess konsekvenser postoperativt - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tova Jönsson; Filippa Lager; [2023-06-28]
  Nyckelord :Erfarenheter; generell anestesi; intraoperativ awareness; konsekvenser; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intraoperativ awareness, även kallat varseblivning, i samband med generell anestesi innebär att patienten blir medveten om situationen och har minnen från operationen, när denne egentligen ska vara smärtfri, medvetslös och utan minnen från operationen. Incidensen för intraoperativ awareness är 0.1-0.2%. LÄS MER

 2. 2. Hjärttransplanterade personers skattade postoperativa återhämtning – en prospektiv studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ellen Berntsson; Lizett Ljungqvist; [2023-03-31]
  Nyckelord :Hjärttransplantation; postoperativ återhämtning; the Postoperative Recovery Profile PRP ; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation är idag en etablerad behandling med goda resultat och med en ett-årsöverlevnad på 96 procent. De hjärttransplanterade personerna får en bättre livskvalitet än innan transplantationen. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelser av postoperativ smärta och smärtlindring efter bukkirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sara Söderberg; Gabriella Toresson Erixon; [2023]
  Nyckelord :postoperativ smärta; postoperativ smärtlindring; bukkirurgi; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Bukkirurgi är en av de mest smärtsamma typer av kirurgi och patienterna upplever svår postoperativ smärta. Smärta delas in i mild- medelsvår- och svår smärta. Andningsövningar och massage är icke-farmakologiska interventioner som används för att komplettera medicinska interventioner. LÄS MER

 4. 4. Könsskillnader och samband avseende postoperativ smärta, illamående/kräkningar, patientkaraktäristika och processdata hos patienter som genomgått tarmoperationer – En registerstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Louise Larsson; Andreas Jonsson; [2023]
  Nyckelord :PONV; postoperative care; postoperative pain; bowel surgery; PONV; postoperativ omvårdnad; postoperativ smärta; tarmoperationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta och illamående så kallad postoperative nausea and vomiting (PONV) är bland de vanligaste postoperativa komplikationerna och är kopplat till fördröjd återhämtning med ökad komplikationsrisk. Individuella- och processrelaterade faktorer påverkar förekomst av postoperativ smärta och PONV. LÄS MER

 5. 5. Anestesipersonalens stöd till barn inför anestesi : En metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Hansson; Camilla Karlsson; [2023]
  Nyckelord :barnanestesi; anestesipersonal; vårdande möte; vårdlidande; strategier; preoperativ vård; anestesiinduktion;

  Sammanfattning : Anestesispersonalens möte med barn är ofta tidsbegränsat vilket ställer krav på anestesispersonalens förmåga att på kort tid kunna skapa trygghet och en grund för samarbete med barnet. Forskning har visat att barn känner stark oro preoperativt, kopplat till den högteknologiska vårdmiljön, bemötande och bristande förståelse för situationen. LÄS MER