Sökning: "postoperativ smärtlindring"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden postoperativ smärtlindring.

 1. 1. Komplementära metoder som en del av postoperativ smärtbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Blanksvärd; Elin Petersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Komplementära metoder; postoperativ smärtbehandling; postoperativ omvårdnad; akut smärta; övre bukkirurgi; evidensbaserad vård; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är individuell och komplex, den kan vara akut eller långvarig och kan orsakas av medicinska ingrepp eller sjukdom. Smärta behandlas vanligtvis med läkemedel. Dock finns det nackdelar med läkemedel där icke-farmakologiska alternativ kan vara till nytta. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av postoperativ smärta, smärtskattning och efterföljande smärtlindring

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Mörse; [2022-01-13]
  Nyckelord :Patientens upplevelse; smärtlindring; smärtskattning; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund, smärta är en subjektiv upplevelse vilket innebär att människor upplever smärta olika. Smärta påverkar inte enbart individen genom ett försämrat välmående och ökat lidande, utan även samhället genom högre kostnader och längre vårdtider. LÄS MER

 3. 3. Patientkontrollerad analgesi (PCA): ett personcentrerat förhållningssätt

  Magister-uppsats,

  Författare :Odyssefs Botsis; Simon Ström; [2021-08-13]
  Nyckelord :Delaktighet; ersoncentrerad vård; postoperativ smärtlindring; trådlös övervakning; patientkontrollerad analgesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärtlindring är något anestesisjuksköterskor ställs inför dagligen. Olika metoder för att bemöta detta finns–exempelvissmärtteam, multimodal analgesi och patientkontrollerad analgesi (PCA). LÄS MER

 4. 4. Barriärer som påverkar sjuksköterskors arbetssätt med patienters postoperativa smärta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexandra Viebke; Maja Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; barriärer; sjuksköterskor; smärtlindring; smärtbedömning; omvårdnad; resursbrist; förutfattade meningar; begränsad auktoritet; okunskap; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta har länge varit och är en fortsatt vanligt förekommande postoperativ komplikation. Postoperativ smärta som inte behandlas korrekt medför ett onödigt lidande och risk för flertalet andra komplikationer för patienten. Sjuksköterskan har en central roll i det postoperativa smärtlindringsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Vårdmiljöns betydelse för att lindra nyopererade patienters postoperativa smärta - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Fartun Adani Buubshe; Maria Gray; [2021]
  Nyckelord :literature review; postoperative pain; pain relief and health care environment.; litteraturöversikt; postoperativ smärta; smärtlindring och vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Florence Nightingale (1820 - 1910) förespråkade vikten av vårdmiljön kring patienten för ett optimalt återhämtande. Den moderna vårdmiljön består av fysisk och psykosocial del där båda dessa delar är avgörande för patientens välmående. Postoperativ smärta som följer ett operativt ingrepp upplevs individuellt. LÄS MER