Sökning: "postoperative wound infection"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden postoperative wound infection.

 1. 1. Operationsteamets omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi : En observationsstudie med kvantitativ ansats

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Rydgren; Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :Hypothermia; observational study; patient safety; preventive nursing measures; quantitative; surgical team; Förebyggande omvårdnadsåtgärder; hypotermi; kvantitativ; observationsstudie; operationsteam; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi innebär att patientens kärntemperatur är under 36 grader. Alla patienter riskerar att bli hypoterma vid kirurgiska ingrepp om inga förebyggande åtgärder utförs. Det går att förebygga hypotermi med antingen värmetillförande åtgärder eller genom att bibehålla patientens normala temperatur. LÄS MER

 2. 2. Vilka interventioner har effekt på vårdpersonalens följsamhet till basala handhygienrutiner inom slutenvård? En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Mitra Kazempour; Shovda Kurbanova; [2018-09-28]
  Nyckelord :Handhygien; följsamhet; intervention; slutenvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Summary: Hospital acquired infections (HAI) are the most common healthcare injuries globally. Postoperative wound infections are one of the most common HAIs. The discrepancy in levels of compliance to basic hand hygiene routines (BHH) found in Swedish inpatient care suggests room for improvement. LÄS MER

 3. 3. Antal dörröppningar på operationssal vid 6 timmars arbetsdagar – en observationsstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Abrahamsson; Petra Gustafsson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Dörröppningar; operationssal; postoperativ sårinfektion; 6 timmars arbetsdagar;

  Sammanfattning : Background: Health care associated infection is the most common type of adverse event in Sweden and Europe. Having a postoperative wound infection generates a great suffering for the patient. Door openings and the movement of personnel inside the operating room increase the amount of bacteria in the air. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors erfarenheter av hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret och steril förbandsläggning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Yanina Björklund; [2018]
  Nyckelord :infection prevention; perioperativ setting; desinfection; nursing; infektion förebyggande; perioperativ inställning; desinfektion; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : En viktig del i operationssjuksköterskors arbete är att genom lämpliga omvårdnadsåtgärder förhindra att patienter drabbas av postoperativa sårinfektioner. Operationssjuksköterskan är ansvarig för att operationsområdet är sterilt tills operationen är avslutad. LÄS MER

 5. 5. Förebygger kirurgiska munskydd infektion hos patienten vid interventionell radiologi? : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Beatrice Wiippa; Sadaf Azarnia; [2018]
  Nyckelord :bacteria; coronary angiography; healthcare-associated infections; interventional radiology; postoperative wound infections; radiographer; surgical face masks; bakterier; coronarangiografi; interventionell radiologi; kirurgiska munskydd; postoperativa sårinfektioner; röntgensjuksköterska; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Introduktion: Ett av röntgensjuksköterskans ansvarsområden är att förebygga spridning av vårdrelaterade infektioner, och inom interventionell radiologi innebär detta att arbeta med aseptisk teknik. Munskydd har varit standard inom kirurgi i ett århundrade men inom interventionell radiologi saknas nationella riktlinjer för dess användande, trots att den sterila tekniken i övrigt är densamma. LÄS MER