Sökning: "postpartum traditioner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden postpartum traditioner.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av att leva med postpartumdepression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Lundqvist; Nalia Alba Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Women; Experiences; Postpartum depression; Kvinnor; Erfarenheter; Postpartumdepression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett globalt växande folkhälsoproblem, där depression är den vanligaste diagnosen. En typ av depression är postpartumdepression, som drabbar kvinnor i nära anslutning till förlossningen av barn. Uppskattningsvis drabbas ca tio procent av alla kvinnor som föder barn världen över av postpartumdepression. LÄS MER

 2. 2. Att belysa upplevelsen av och identifiera faktorer som inverkar på förlossningsdepression hos personer som fött barn- i en västerländsk samt icke västerländsk kontext : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Claudia Heidari; Nataly Poureh Hernandez; [2018]
  Nyckelord :Förlossningsdepression; Föräldraskap; Upplevelser; Faktorer; Sjuksköterska; Kulturkompetens; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Förlossningsdepression är ett förekommande psykiatriskt tillstånd som drabbar cirka 10-15 procent av personer som fött barn. Riskfaktorer för uppkomsten av förlossningsdepression är bland andra; tidigare abort, tidigare psykisk ohälsa samt föda sitt barn genom akut kejsarsnitt. LÄS MER