Sökning: "poststrukturalistiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden poststrukturalistiskt perspektiv.

 1. 1. Mörkertalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Börjesson; Julia Carlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :våldtäkt; mörkertalet; myter och föreställningar; feminism;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi undersökt hur våldtäkt tas i uttryck i kvinnors berättelser om oanmälda våldtäkter, på internetforumet ASK.fm. Vi har med hjälp av feministisk teori ämnat tolka och förstå de bilder av våldtäkt som kvinnorna gett uttryck för i sina berättelser. LÄS MER

 2. 2. ”Vart är den glittriga klänningen?” : En fallstudie om pedagogers positioneringar av barn inom olikajämställdhetspedagogiska strategier i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jenny Alkelöv Jenny Alkelöv; Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; förskola; strategier; positionering; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers kroppsliga och verbala handlingar i förskolan ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv. Fokus ligger på pedagogernas jämställdhetspedagogiska strategier samt deras positioneringar av barnen ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. ”De är ju så duktiga, jamen intelligenta, barnen” : Språk, makt och positionering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Bodil Fjellborg; Rebecka Spik; [2017]
  Nyckelord :Diskursiv praktik; förskola; kommunikation; makt; positionering genom språket;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogerna positionerar barnen olika beroende på barnens verbala förmåga samt om och i så fall i vilken grad barnen positionerar varandra utifrån deras språkliga förmågor. Studien är utförd genom kvalitativ metod, där två avdelningar i samma förskola deltog. LÄS MER

 4. 4. ”Jag har glömt matteboken hemma, för mamma la inte fram den.” : En diskursanalys av hur manligt och kvinnligt konstrueras och förändras under fyra olika perioder mellan 1980 och 2014 i läroböcker för samhällskunskapsämnet, åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Rebecka Villner; [2016]
  Nyckelord :Läroboksanalys; samhällskunskap; diskursanalys; feministisk poststrukturalism; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att utifrån ett diskursanalytiskt och feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv undersöka hur könen konstruerades och hur framställningarna förändrades i tre valda kapitel ur fyra samhällskunskapsläroböcker för årskurs 4-6 som gavs ut 1980, 1996, 2007 och 2014. Analysen utgår från de analysverktyg som finns inom Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. LÄS MER

 5. 5. "Man ska vara den man vill. Även fast det är jättesvårt." : en kvalitativ intervjustudie om könsnormer, sociala hierarkier och identitetsskapande i skolan.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Helena Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :könsnormer identitetsskapande sociala hierarkier;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie har som syfte att undersöka rådande könsnormer och sociala relationer i två klasser i årskurs fem på en skola i södra Stockholm. Metoden för insamling av material har varit fyra gruppintervjuer och sammanlagt har 12 informanter deltagit. LÄS MER