Sökning: "poststrukturell feminism"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden poststrukturell feminism.

 1. 1. Mannen och skulden : En genusteoretisk studie om hur offer och gärningsman representeras i nyhetsmedias rapportering av fallet Kulturprofilen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lovisa Biwall Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Gender; Representation; Critical Discource Analysis; Expressen; Rape; Genus; Representation; Kritisk diskursanalys; Expressen; Våldtäkt;

  Sammanfattning : The man and the blame – A gender theoretical study of how the victim and the perpetrator are represented in Expressen’s reporting of rape during the trial against Kulturprofilen Jean-Claude Arnault. The theoretical frame of this study is Joan W. LÄS MER

 2. 2. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Angelika Brännlund; [2018]
  Nyckelord :feminist poststructuralism; art and creation; gender; gender discourse; discourse analysis; positioning; subjectivity; deconstruction; pre-school teacher; pre-school; interview study; poststrukturell feminism; bildskapande; genus; genusdiskurs; diskursanalys; positionering; subjektivitet; dekonstruering; pedagogroll; förskola; intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstereotypa mönster tas tillvara inom bildskapande? Metoden har utgått från en intervjustudie vilket inneburit intervjuer av sju pedagoger som arbetar inom förskolan. LÄS MER

 3. 3. It´s natural with women in preschool

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Felix Hjort; Marcus Ljungdahl; [2016]
  Nyckelord :femininity; preschool; women; gender;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vilka sorters femininiteter kvinnliga förskollärare antas och förväntas att göra och gör i förskolan. Vidare i studien undersöktes det om de kvinnliga förskollärarna upplever att dessa antaganden och förväntningar på dem har förändrats över tid. LÄS MER