Sökning: "potentiellt humant livsmedel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden potentiellt humant livsmedel.

  1. 1. Kraftfoder baserat på spannmål eller betfiber i fullfodersystem till svenska mjölkkor : effekter på mjölkavkastning, foderkonsumtion och resursutnyttjande

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Författare :Matilda Johansson; [2018]
    Nyckelord :mjölkproduktion; biprodukter; potentiellt humant livsmedel;

    Sammanfattning : The use of cereals as feedstuffs for ruminants has been questioned, critics claim that only fiber rich feed materials such as roughage and by-products belong in dairy cattle feeding. In feed based on by-products, the cereals are usually replaced with sugar beet pulp to provide the dairy cattle with easily fermented carbohydrates. LÄS MER